09.11.2004

Záznam z 8. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 9. novembra 2004

Zasadnutie otvoril a viedol predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky (ďalej len BR SR) pán Mikuláš Dzurinda. Konštatoval, že zo zasadnutia sa ospravedlnili minister obrany pán Juraj LIŠKA z dôvodu hospitalizácie a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií pán Pavol PROKOPOVIČ z dôvodu služobnej cesty.
Program rokovania bol schválený s pripomienkou podpredsedu BR SR pána Lipšica, ktorý ako jeden z predkladateľov navrhol stiahnuť materiál č. 10 „Návrh na zmenu koncepcie Bezpečnostného systému Slovenskej republiky (+ rámcový návrh projektu NSKR)“ z programu rokovania.
Jednotlivé body programu prerokovala BR SR s týmito závermi:
K bodu 1.: Návrh Rokovacieho poriadku výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil výbor BR SR pre koordináciu spravodajských služieb (ďalej len výbor KoSS) prostredníctvom svojho podpredsedu a podpredsedu BR SR pána Lipšica. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 37,
v ktorom odporučila vláde SR s c h v á l i ť Rokovací poriadok výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb.K bodu 2.: Návrh Plánu práce výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2005
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil výbor KoSS prostredníctvom svojho podpredsedu a podpredsedu BR SR pána Lipšica. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 38,
ktorým s c h v a l i l a Plán práce výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2005.K bodu 3.: Návrh Rokovacieho poriadku výboru BR SR pre zahraničnú politiku
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil výbor BR SR pre zahraničnú politiku (ďalej len výbor ZP) prostredníctvom svojho predsedu pána Macháča. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 39,
v ktorom odporučila vláde SR s c h v á l i ť Rokovací poriadok výboru BR SR pre zahraničnú politiku.
K bodu 4.: Návrh Plánu práce výboru BR SR pre zahraničnú politiku na rok 2005
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil výbor ZP prostredníctvom svojho predsedu pána Macháča. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 40,
ktorým s c h v a l i l a Plán práce výboru BR SR pre zahraničnú politiku na rok 2005.K bodu 5.: Návrh Rokovacieho poriadku výboru BR SR pre obranné plánovanie
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil výbor BR SR pre obranné plánovanie (ďalej len výbor OP) prostredníctvom svojho predsedu pána genpor. Bulíka. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 41,
v ktorom odporučila vláde SR s c h v á l i ť Rokovací poriadok výboru BR SR pre obranné plánovanie.K bodu 6.: Návrh Pánu práce výboru BR SR pre obranné plánovanie na rok 2005
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil výbor OP prostredníctvom svojho predsedu pána genpor. Bulíka. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 42,
ktorým s c h v a l i l a Plán práce výboru BR SR pre obranné plánovanie na rok 2005.K bodu 7.: Návrh Rokovacieho poriadku výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil výbor BR SR pre civilné núdzové plánovanie (ďalej len výbor CNP) prostredníctvom svojho predsedu pána Repu. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 43,
v ktorom odporučila vláde SR s c h v á l i ť Rokovací poriadok výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie.K bodu 8.: Návrh Plánu práce výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2005
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil výbor CNP prostredníctvom svojho predsedu pána Repu. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 44,
ktorým s c h v a l i l a Plán práce výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2005.K bodu 9.: Informácia k odborným stanoviskám výborov BR SR k potrebám prehodnotenia strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov pre oblasť bezpečnosti a obrany štátu
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil podpredseda BR SR pán Lipšic. Po úprave bodu II. uznesenia BR SR v súlade s návrhmi pánov Kukana, Lipšica a Pittnera BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 45,
ktorým o d p o r u č i l a určeným ministrom a riaditeľovi SIS vypracovať návrh novej Bezpečnostnej stratégie SR a spoločný harmonogram prípravy nových strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov pre oblasť bezpečnosti a obrany štátu.K bodu 11.: Návrh Štatútu BR SR, Úloh Kancelárie BR SR a Zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil podpredseda BR SR pán Lipšic. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 46,
v ktorom odporučila vláde SR s c h v á l i ť predložený materiál.K bodu 12.: Návrh Rokovacieho poriadku BR SR
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil podpredseda BR SR pán Lipšic. Uviedol, že sa jedná o materiál vypracovaný Kanceláriou BR SR, v ktorom sú sústredené procesné ustanovenia týkajúce sa rokovania BR SR. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 47,
ktorým s c h v a l i l a Rokovací poriadok BR SR.K bodu 13.: Návrh Plánu práce BR SR na rok 2005
BR SR prerokovala materiál, ktorý v zastúpení riaditeľky Kancelárie BR SR predložil pán Straka, štátny radca Kancelárie BR SR. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 48,
v ktorom odporučila vláde SR s c h v á l i ť predložený materiál.K bodu 14.: Správa z kontroly zriadenia, personálneho, organizačného a technického zabezpečenia záložných miest na činnosť ústavných orgánov v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, zriadenia a pôsobnosti útvarov krízového riadenia a osobitných útvarov
Materiál je „Vyhradený“.K bodu 15.: Návrh Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2005
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil pán Hudec, vedúci Úradu vlády SR. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 50,
v ktorom s c h v á l i l a predložený materiál a odporučila vedúcemu Úradu vlády SR zabezpečiť realizáciu kontrolných úloh a o ich výsledkoch informovať BR SR. Zároveň uložila príslušným ministrom v stanovenom termíne zabezpečiť kontrolnej skupine plnú spoluprácu.K bodu 16.: Posúdeniu dostatočného objemu finančných prostriedkov navrhovaných v štátnom rozpočte na rok 2005 v rezortoch s priamym vplyvom na bezpečnosť Slovenskej republiky a na prípravu materiálu na rokovanie vlády SR – návrh na aktualizáciu strednodobého finančného výhľadu na roky 2006-2007 v tejto oblasti
Materiál na základe pripomienok jednotlivých členov odporučila BR SR zaradiť do Plánu práce BR SR na rok 2005 na 2. štvrťrok.K bodu 17.: Návrh tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2005 – 2006
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil pán Tušim, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR. BR SR s navrhovanou pripomienkou p r i j a l a
uznesenie č. 51,
v ktorom o d p o r u č i l a vláde SR predložený materiál schváliť.K bodu 18.: Návrh aktualizácie požiadaviek a potrieb finančných prostriedkov na vybudovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike na základe pripomienok prijatých na rokovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil pán Tušim, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR. BR SR navrhla úpravu uznesenia vlády SR vypustením bodov D.1. a D.4. z pôvodného návrhu. Po tejto úprave p r i j a l a
uznesenie č. 52,
v ktorom o d p o r u č i l a vláde SR predložený materiál schváliť s upraveným návrhom uznesenia.K bodu 19.: Stav prípravy cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 05
BR SR prerokovala materiál, ktorý predložil štátny tajomník Ministerstva obrany SR pán Fedor. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 53,
v ktorom o d p o r u č i l a vláde SR predložený materiál schváliť.K bodu 20.: Informácia o stave realizácie koncepcie varovania a vyrozumenia obyvateľstva SR do roku 2010
BR SR prerokovala materiál predložený ministrom vnútra pánom Palkom. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 54,
v ktorom o d p o r u č i l a vláde SR predložený materiál schváliť.K bodu 21.: Návrh na zmenu členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
BR SR prerokovala materiál, ktorý v zastúpení riaditeľky Kancelárie BR SR predložil pán Straka, štátny radca Kancelárie BR SR. BR SR p r i j a l a
uznesenie č. 55,
v ktorom s c h v á l i l a predložený materiál a vymenovala nových členov výborov BR SR.V závere rokovania BR SR pán Mikuláš Dzurinda poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil o 16.35 hod.

KBR SR