12.02.2016

Záznam z 87. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27. januára 2016

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Prítomní boli všetci členovia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky aj trvale prizývané osoby.
Na začiatku rokovania navrhol predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Robert Fico prerokovanie bodov 4 až 9 programu súčasne z dôvodu ich obsahovej súvislosti. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s nasledovnými závermi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby, podpredseda vlády a minister vnútra SR, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda vlády a minister financií SR a riaditeľ Vojenského spravodajstva vyhodnotili bezpečnostnú situáciu v súvislosti s násilnými incidentmi cudzincov, ktoré vyvrcholili počas silvestrovských osláv, s teroristickými útokmi, s vývojom nelegálnej migrácie a prognózou nových migračných trás.
Násilné incidenty so sexuálne motivovanými útokmi, prepadmi a krádežami sa uskutočnili vo viacerých krajinách EÚ počas silvestrovských osláv, hlavne v Nemecku, Švédsku, Fínsku, Švajčiarsku a Rakúsku. Niektoré krajiny EÚ po nich pristúpili k sprísneniu azylovej politiky.
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa zaoberali bezpečnostnými opatreniami, zavádzanými v preferovaných turistických destináciách, ktoré môžu byť cieľom teroristických útokov. Za posledné 3 mesiace došlo vo svete k 160 teroristickým útokom, najviac ich bolo na Blízkom východe, kde pretrvávajú dlhodobé konflikty. Podpredseda vlády a minister financií SR informoval o záveroch rokovania ministrov financií EÚ, ktorí sa zaoberali problematikou financovania terorizmu.
Na domácej scéne sa preverujú poznatky súvisiace s aktivitami osôb, ktoré sa angažujú v rámci extrémistických skupín.
Ďalej bol vyhodnotený dopad a ďalší vývoj migračnej krízy. Naďalej pretrváva využívanie východnej stredomorskej trasy na migráciu. Predpokladá sa prijatie sprísnených bezpečnostných opatrení na terajších migračných trasách a v tejto súvislosti nárast migračnej vlny do Európy cez trasy pašerákov drog, cez čiernomorské prístavy a cez Ukrajinu a Rusko. Podľa posledných zverejnených údajov ekonomickí migranti tvoria viac ako polovicu z celkového počtu migrantov, v rámci ktorých sú desaťtisíce bez identity a sústreďujú sa v getách alebo nie sú lokalizovaní.
Na záver možno konštatovať, že v roku 2016 sa budú negatívne účinky migračnej krízy násobiť, čo bude mať nepriaznivý vplyv na bezpečnostné prostredie SR aj v súvislosti s vývojom bezpečnostnej situácie na Ukrajine.
–––––––––-------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh na vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Tibor Straka.
Podnetom na vypracovanie predkladaného materiálu je novelizácia zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru, ktorá ustanovila dva nové výbory - Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť a Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť. Následne minister hospodárstva SR a riaditeľ Národného bezpečnostného úradu zaslali návrhy na vymenovanie predsedov a členov oboch výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. O kandidátoch nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou ich vymenovania do funkcií predsedov a členov výborov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 470, ktorým materiál „Návrh na vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Tibor Straka.
Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016 bol vypracovaný v súlade s § 2 písm. d) bod 5. zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 346/2015 Z. z. a na základe podkladov zaslaných jednotlivými ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi orgánmi. Do návrhu plánu práce boli zapracované aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z uznesení vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu. Z časového hľadiska je návrh plánu práce rozdelený po jednotlivých mesiacoch. V návrhu plánu práce je uvedený aj prehľad prerokovania jednotlivých materiálov vo výboroch Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 471, ktorým s materiálom „Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2016
Materiál predložil tajomník Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb pán Tibor Straka.
Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2016 bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 346/2015 Z. z. a predkladá sa na schválenie Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Pri tvorbe plánu práce výboru sa vychádzalo z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016 a z podkladov členov výboru. Predložený návrh plánu práce výboru môže byť aktualizovaný na základe žiadostí členov výboru v nadväznosti na riešenie aktuálnych problémov v oblasti koordinácie spravodajských služieb.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 472, ktorým materiál „Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2016“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2016
Materiál predložil predseda Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku pán Peter Mišík.
Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2016 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 346/2015 Z. z. Cieľom materiálu je naplánovať činnosť Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku v roku 2016. Z časového hľadiska je predložený návrh plánu práce výboru rozdelený po mesiacoch, v ktorých sa plánujú rokovania výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Predložený návrh plánu práce výboru je otvorený dokument, ktorý je možné podľa potreby dopĺňať.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 473, ktorým materiál „Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2016“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2016
Materiál predložil predseda Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie pán plk. Róbert Tibenský.
Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2016 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov. Cieľom materiálu je naplánovať činnosť Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2016. Návrh plánu práce výboru je vypracovaný na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016.
Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2016 je otvorený dokument, ktorý môže byť priebežne upravovaný na základe aktuálnych požiadaviek členov výboru a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 474, ktorým materiál „Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2016“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2016
Materiál predložila predsedníčka Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie pani Lenka Hmírová.
Predkladaný návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2016 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov a na základe podkladov jednotlivých členov výboru a Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016. Podľa potreby je možné plán práce výboru dopĺňať o aktuálne úlohy v priebehu roka.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 475, ktorým materiál „Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2016“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2016
Materiál predložil minister hospodárstva SR pán Vazil Hudák.
Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2016 bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 346/2015 Z. z. Pri tvorbe plánu práce výboru sa vychádzalo z návrhu materiálu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016. Podľa potreby je možné plán práce výboru dopĺňať o aktuálne úlohy v priebehu roka.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 476, ktorým materiál „Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2016“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2016
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný pán plk. Roman Konečný.
Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2016 bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 346/2015 Z. z. Pri tvorbe plánu práce výboru sa vychádzalo z návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016. Podľa potreby je možné plán práce výboru dopĺňať o aktuálne úlohy v priebehu roka.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 477, ktorým materiál „Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2016“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2016
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný pán plk. Róbert Tibenský.
Účasť ozbrojených síl Slovenskej republiky na vojenských cvičeniach mimo územia Slovenskej republiky a účasť zahraničných ozbrojených síl na vojenských cvičeniach na území Slovenskej republiky je významnou formou medzinárodnej spolupráce ozbrojených síl SR, ktorú upravuje a ustanovuje § 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Finančné prostriedky na realizáciu budú hradené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 478, ktorým s materiálom „Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2016“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11. Rôzne
Bez príspevkov

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR