01.03.2016

Záznam z 88. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 24. februára 2016

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Prítomní boli všetci členovia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky aj trvale prizývané osoby.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky súhlasila s navrhnutým programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s nasledovnými závermi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete. Predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, podpredseda vlády a minister vnútra SR, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a minister zdravotníctva SR vyhodnotili aktuálny vývoj nelegálnej migrácie s prognózou nových migračných trás a informácie v súvislosti so šírením vírusu ZIKA.
Najfrekventovanejšou trasou pre nelegálnych migrantov naďalej zostáva Východná stredomorská trasa, ktorou sa za posledného 1,5 mesiaca presunulo do EÚ 84 tisíc migrantov hlavne zo Sýrie, Afganistanu a Iraku. Väčšina krajín EÚ pristúpila k opatreniam, ktoré by mali zastaviť prílev ekonomických migrantov. Ide o zvýšenie hraničných kontrol, sprísnenie azylovej legislatívy, obmedzenie príchodu rodín prijatých migrantov. Zavedenie týchto opatrení môže mať za následok nárast migračného tlaku v tých krajinách EÚ, ktorých sa doteraz netýkal, nevynímajúc ČR a SR.
V 14 mestách krajín EÚ boli zaznamenané protiislamské demonštrácie vedené v rámci kampane Európa proti islamizácii. Najrozsiahlejšie sa uskutočnili v Drážďanoch, Amsterdame a v Calais.
Vírus ZIKA sa doteraz prejavil v 36 krajinách Afriky, Ázie a Ameriky. Prenáša sa hlavne infikovaným komárom ale aj sexuálnym stykom. Spôsobuje ochorenie mikrocefáliu. Jeho inkubačná doba je od 3 do 12 dní. Dosiaľ nebola vyvinutá účinná vakcína, lieči sa symptomaticky. Výbor svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dňom 1.2.2016 vyhlásil ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu v oblastiach postihnutých vírusom ZIKA. Jeho výskyt v krajinách EÚ sa prejavil v ojedinelých prípadoch importovaním z postihnutých oblastí. V SR a ČR jeho výskyt do zasadnutia Bezpečnostnej rady SR nebol zaznamenaný. Vzhľadom k tomu, že nie je v SR zabezpečená jeho diagnostika, Úrad verejného zdravotníctva SR spolupracuje s laboratóriom v Hamburgu. Prevencia na zabránenie šírenia vírusu sa zabezpečuje hlavne likvidáciou komárov.
Na záver predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR skonštatoval, že situácia vo vzťahu k migrácii je veľmi dynamická a v prípade potreby budú prijímané ďalšie opatrenia.
––––––––-----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Tibor Straka.
Podnetom na vypracovanie predkladaného materiálu sú návrhy ministra obrany Slovenskej republiky, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu a vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na odvolanie a vymenovanie členov Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku z dôvodu personálnych zmien na uvedených rezortoch. O kandidátoch nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou ich vymenovania za členov výboru.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 479, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Národného bezpečnostného úradu pán mjr. Ján Hochmann.
Návrh Akčného plánu vychádza z Koncepcie a definuje spôsob a nástroje, ktorými sa Slovenská republika bude snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru. Cieľom Akčného plánu je podrobnejšia úprava a rozpracovanie opatrení navrhnutých v Koncepcii a návrh konkrétnych úloh s uvedením spôsobu ich realizácie, ako aj určenie zodpovedného orgánu za plnenie jednotlivých úloh a určenie časového rámca ich realizácie. Z dôvodu efektívnosti bol celý proces plnenia úloh rozdelený na dve etapy v časovom horizonte plnenia v roku 2015 a v rokoch 2016-2020. Vybrané kľúčové úlohy dlhodobého charakteru v rámci oblasti legislatívneho a inštitucionálneho rámca boli premietnuté do plnenia úloh uložených uzneseniami vlády Slovenskej republiky v roku 2015 ako aj prostredníctvom novelizácie viacerých právnych predpisov. Plnenie úloh v druhej etape (2016-2020) je podrobne rozpracované v predkladanom Akčnom pláne. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a bol prerokovaný vo Výbore Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť. Po zapracovaní pripomienok z Ministerstva financií SR a Ministerstva obrany SR sa materiál predkladá na zasadnutie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bez rozporov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 480, ktorým s materiálom „Návrh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh „Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2016“
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
Cieľom materiálu je v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 321/2002 Z. z. navrhnúť vláde Slovenskej republiky na schválenie celkové početné stavy vojakov a zamestnancov v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky ozbrojených síl a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31.12.2016. Predložený návrh materiálu nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a zamestnanosť. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR sa predkladá bez rozporov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 481, ktorým s materiálom „Návrh „Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2016“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2015
Materiál predložil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák.
Obsahom správy je informácia o zapojení SR do aktivít medzinárodného krízového manažmentu prostredníctvom všetkých svojich príspevkov (operácie a misie s účasťou príslušníkov ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR a civilných expertov MZVaEZ SR). Správa sumarizuje personálne, materiálne a finančné príspevky, ktoré SR poskytla na riešenie krízových situácií za rok 2015 s cieľom priniesť komplexný a presný prehľad o efektívnosti civilno-vojenského pôsobenia SR v jednotlivých krízových oblastiach vo svete. Správa hodnotí, akým spôsobom príspevky SR podporujú snahy medzinárodného spoločenstva o vyriešenie konkrétnej krízovej situácie a obsahuje výhľad pôsobenia SR v jednotlivých aktivitách na rok 2016. Celkový počet zahraničných misií a operácií, na ktorých Slovenská republika v roku 2015 participovala, bol 14 s počtom 250 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a 24 policajtov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 482, ktorým s materiálom „Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2015“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a vziať na vedomie predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou
Materiál predložil minister spravodlivosti SR pán Tomáš Borec. K prerokovaniu materiálu bola prizvaná z Ministerstva spravodlivosti SR pani Dagmar Fillová.
Dodatkový protokol bol vypracovaný Výborom expertov Rady Európy pre terorizmus (CODEXTER) v reakcii na Rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2178 z 24. septembra 2014, ktorá reaguje na novodobý fenomén tzv. cudzích bojovníkov, t.j. osôb, ktoré odchádzajú do konfliktných oblastí za účelom páchania teroristických trestných činoch, resp. účasti v ozbrojených konfliktoch. Dodatkový protokol je záväzným právnym dokumentom Rady Európy, ktorý má za cieľ doplniť Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (ozn. č. 186/2007 Z. z.) o ustanovenia týkajúce sa trestnosti viacerých činov, ktoré súvisia s fenoménom cudzích bojovníkov a páchaním teroristických trestných činov. Slovenská republika je signatárom tohto dohovoru a podpísaním jeho dodatku vyjadruje plnú podporu jeho cieľom.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 483, ktorým s materiálom „Návrh na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a súhlasiť s predloženým materiálom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Návrh Štatútu Národného bezpečnostného úradu
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala.
Cieľom materiálu je zosúladiť štatút so všeobecne záväznými právnymi predpismi po ich nedávnej novelizácii, ktoré sa týkajú najmä oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 484, ktorým s materiálom „Návrh Štatútu Národného bezpečnostného úradu“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Rôzne
Bez príspevkov

Utajovaný materiál:

I. Návrh Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky
Materiál predložil predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rozprave bola uplatnená pripomienka k textu materiálu k čl. 3 ods. 2, kde sa slovo „Tajné“ nahrádza slovom „Prísne tajné“.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 485, ktorým s materiálom „Návrh Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky prerokovať a schváliť predložený materiál.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR