Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
11.04.2016

Záznam z 89. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Prítomní boli všetci členovia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Z trvale prizývaných bol ospravedlnený minister hospodárstva SR, pán Vazil Hudák. Na zasadnutie bol prizvaný prezident Policajného zboru, pán gen. Tibor Gašpar. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky súhlasila s navrhnutým programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s nasledovnými závermi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete v súvislosti s udalosťami v Bruseli
ústne informácie)
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete. Predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, podpredseda vlády a minister vnútra SR, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a minister zdravotníctva SR vyhodnotili aktuálny vývoj nelegálnej migrácie s prognózou nových migračných trás a informácie v súvislosti so šírením vírusu ZIKA.
Najfrekventovanejšou trasou pre nelegálnych migrantov naďalej zostáva Východná stredomorská trasa, ktorou sa za posledného 1,5 mesiaca presunulo do EÚ 84 tisíc migrantov hlavne zo Sýrie, Afganistanu a Iraku. Väčšina krajín EÚ pristúpila k opatreniam, ktoré by mali zastaviť prílev ekonomických migrantov. Ide o zvýšenie hraničných kontrol, sprísnenie azylovej legislatívy, obmedzenie príchodu rodín prijatých migrantov. Zavedenie týchto opatrení môže mať za následok nárast migračného tlaku v tých krajinách EÚ, ktorých sa doteraz netýkal, nevynímajúc ČR a SR.
V 14 mestách krajín EÚ boli zaznamenané protiislamské demonštrácie vedené v rámci kampane Európa proti islamizácii. Najrozsiahlejšie sa uskutočnili v Drážďanoch, Amsterdame a v Calais.
Vírus ZIKA sa doteraz prejavil v 36 krajinách Afriky, Ázie a Ameriky. Prenáša sa hlavne infikovaným komárom ale aj sexuálnym stykom. Spôsobuje ochorenie mikrocefáliu. Jeho inkubačná doba je od 3 do 12 dní. Dosiaľ nebola vyvinutá účinná vakcína, lieči sa symptomaticky. Výbor svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dňom 1.2.2016 vyhlásil ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu v oblastiach postihnutých vírusom ZIKA. Jeho výskyt v krajinách EÚ sa prejavil v ojedinelých prípadoch importovaním z postihnutých oblastí. V SR a ČR jeho výskyt do zasadnutia Bezpečnostnej rady SR nebol zaznamenaný. Vzhľadom k tomu, že nie je v SR zabezpečená jeho diagnostika, Úrad verejného zdravotníctva SR spolupracuje s laboratóriom v Hamburgu. Prevencia na zabránenie šírenia vírusu sa zabezpečuje hlavne likvidáciou komárov.
Na záver predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR skonštatoval, že situácia vo vzťahu k migrácii je veľmi dynamická a v prípade potreby budú prijímané ďalšie opatrenia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Rôzne
Bez príspevkov

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR