12.04.2005

Záznam z 9. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 12. apríla 2005

Zasadnutie otvoril a viedol predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky (ďalej len BR SR) pán Mikuláš Dzurinda.
Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Pavol Rusko a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič z dôvodu služobnej cesty.
Program rokovania bol schválený s pripomienkami ministra obrany SR pána Lišku, ktorý požiadal zaradiť na rokovanie materiál Návrh zákona o Slovenskej informačnej službe, Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ministra zahraničných vecí SR, ktorý požiadal vypustiť z programu rokovania bod 10 Správa k príprave cvičení krízového manažmentu SR s NATO a EÚ na rok 2006.
Na 9. zasadnutí Bezpečnostnej rady SR bolo prerokovaných celkom 17 materiálov s nasledujúcimi závermi:
K bodu 1.:Návrh na zaradenie stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany (materiál je TAJNÝ)
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom na zaradenie stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany súhlasila uznesením č. 57 a odporučila vláde SR materiál schváliť.K bodu 2.: Informácia o vývoze, dovoze a reexporte vojenského materiálu za rok 2004 (materiál je VYHRADENÝ)
Materiál uviedol minister zahraničných vecí SR v zastúpení p. podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Informáciu o vývoze, dovoze a reexporte vojenského materiálu za rok 2004 vzala na vedomie uznesením č. 58.K bodu 3.: Správa o bezpečnosti SR v oblasti činnosti spravodajských služieb (materiál je VYHRADENÝ)
Materiál uviedol riaditeľ SIS. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Správu o bezpečnosti SR v oblasti činnosti spravodajských služieb vzala na vedomie uznesením č. 59.K bodu 4.: Správa o bezpečnosti SR v oblasti riadenia a koordinácie bezpečnostného systému za rok 2004
Materiál uviedol podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR predloženú Správu o bezpečnosti SR v oblasti riadenia a koordinácie bezpečnostného systému za rok 2004 vzala na vedomie uznesením č. 60.K bodu 5.: Správa o bezpečnosti SR v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Materiál uviedol riaditeľ Národného bezpečnostného úradu. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Správu o bezpečnosti SR v oblasti ochrany utajovaných skutočností vzala na vedomie uznesením č. 61.K bodu 6.: Správa o bezpečnosti SR v oblasti obrany za rok 2004
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Správu o bezpečnosti SR v oblasti obrany za rok 2004 vzala na vedomie uznesením č. 62.K bodu 7.: Správa o bezpečnosti SR v oblasti vnútornej bezpečnosti
Materiál uviedol minister vnútra SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Správu o bezpečnosti SR v oblasti vnútornej bezpečnosti vzala na vedomie uznesením č. 63.

K bodu 8.: Správy o bezpečnosti na území krajov v SR za rok 2004
Správy ako celok uviedol podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR. K správam neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR predložené Správy o bezpečnosti na území krajov v SR za rok 2004 vzala na vedomie uznesením č. 64.K bodu 9.: Smernica Bezpečnostnej rady SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia členov Bezpečnostnej rady SR a zamestnancov Kancelárie Bezpečnostnej rady SR pre prípad mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR a Smernica Bezpečnostnej rady SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia členov výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb a zamestnancov Kancelárie Bezpečnostnej rady SR pre prípad mimoriadneho zasadnutia výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb
Návrhy smerníc uviedla riaditeľka Kancelárie Bezpečnostnej rady SR. K Smerniciam neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Smernicu Bezpečnostnej rady SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia členov Bezpečnostnej rady SR a zamestnancov Kancelárie Bezpečnostnej rady SR pre prípad mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR a Smernicu Bezpečnostnej rady SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia členov výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb a zamestnancov Kancelárie Bezpečnostnej rady SR pre prípad mimoriadneho zasadnutia výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb schválila uzneseniami č. 65 a č. 66.K bodu 11.: Správa z kontroly efektívnosti použitia účelových prostriedkov štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie
Materiál uviedol vedúci Úradu vlády SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Správu z kontroly efektívnosti použitia účelových prostriedkov štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie vzala na vedomie uznesením č. 67 a odporučila príslušným ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR určeným ako subjekty hospodárskej mobilizácie vykonať navrhované opatrenia.K bodu 12.: Národný akčný plán boja proti terorizmu
Materiál uviedol minister vnútra SR. Upozornil, že materiál bude upravený podľa záverov z 5. zasadnutia výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb.
Bezpečnostná rada SR s Národným akčným plánom boja proti terorizmu po jeho dopracovaní v zmysle záverov z 5. zasadnutia výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb súhlasila uznesením č. 68. Dopracovaný materiál odporučila vláde SR schváliť.K bodu 13.: Koncepcia účasti ozbrojených síl SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Koncepciou účasti ozbrojených síl SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu súhlasila uznesením č. 69 a odporučila vláde SR materiál schváliť.K bodu 14.: Správa o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2004
Materiál uviedol minister vnútra SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Správu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2004 vzala na vedomie uznesením č. 70 a odporučila vláde SR materiál schváliť.K bodu 15.: Návrh harmonogramu prípravy nových strategických, koncepčných, plánovacích, legislatívnych a ostatných dokumentov pre oblasť bezpečnosti a obrany SR v rokoch 2005 – 2006
Materiál uviedol podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom harmonogramu prípravy nových strategických, koncepčných, plánovacích, legislatívnych a ostatných dokumentov pre oblasť bezpečnosti a obrany SR v rokoch 2005 –2006 súhlasila s pripomienkami ministra zahraničných vecí SR a predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR k termínom predloženia materiálov na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR uznesením č. 71. Dopracovaný materiál odporučila vláde SR schváliť.K bodu 16.: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Materiál uviedol minister obrany SR. Upozornil, že materiál predkladá s nevyriešenými pripomienkami Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Kancelárie prezidenta SR.
Na základe záverov z diskusie k predloženému materiálu Bezpečnostná rada SR s Návrhom zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasila s pripomienkou podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti SR k ustanoveniu § 4 c) ods. 6 uznesením č. 72. Dopracovaný návrh zákona odporučila vláde SR schváliť po jeho prerokovaní v Legislatívnej rade vlády SR.K bodu 17.: Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku a členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Návrh bol spracovaný Kanceláriou Bezpečnostnej rady SR na základe požiadaviek ministra zahraničných vecí SR, ministra obrany SR, ministra školstva SR a vedúceho Kancelárie prezidenta SR. K návrhom neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku a členov výborov Bezpečnostnej rady SR schválila uznesením č. 73.K bodu 18.: Návrh zákona o Slovenskej informačnej službe, Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zaradené na základe žiadosti ministra obrany SR)
Materiál uviedol minister obrany SR. Návrh zákona bol prerokovaný na zasadnutí výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb, ktorý ho odporučil postúpiť na ďalšie legislatívne konanie v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom zákona o Slovenskej informačnej službe, Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasila uznesením č. 74 a odporučila vláde SR návrh zákona schváliť po jeho prerokovaní v Legislatívnej rade vlády SR.K bodu Rôzne
Minister zdravotníctva informoval, že sa množia prípady rozosielania prášku polyakrylát. V prípade obdržania takejto zásielky je potrebné upovedomiť príslušné orgány s tým, že je už možnosť indentifikácie aj Bratislave. Apeloval na prítomných, aby tieto zásielky nepodceňovali.

V závere rokovania BR SR p. Dzurinda poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

KBR SR