14.03.2007

Záznam z pokračovania 17. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 7. marca 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico.
Zo zasadnutia bol ospravedlnený predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Marián ČAKAJDA.
Navrhovaný program 17. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR (jej pokračovania) bol doplnený nasledovne:
na základe žiadosti podpredsedu vlády a ministra vnútra SR bol v poradí ako prvý doplnený bod „Koncepcia budovania bezpečnostného systému SR“,
na základe žiadostí riaditeľa NBÚ a ministra obrany SR boli do bodu „Rôzne“ doplnené:
Informácia k riešeniu ochrany utajovaných skutočností so zreteľom na komunikačné systémy a elektromagnetické vyžarovanie,
Informácia o mimoriadnej udalosti vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky (ústna informácia).
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body programu s týmito závermi:1) Koncepcia budovania Bezpečnostného systému Slovenskej republiky
V rámci bodu „Koncepcia budovania bezpečnostného systému Slovenskej republiky“ podpredseda vlády a minister vnútra SR, minister obrany SR a riaditeľ Slovenskej informačnej služby navrhli prehodnotiť postup prípravy materiálu „Zámer ďalšieho rozvoja a výstavby bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010“, ktorého predloženie na zasadnutie BR Slovenskej republiky vyplýva z uznesenia BR SR č. 128 z 29. januára 2007. O ďalšom postupe prípravy predmetného materiálu rozhodne predseda BR SR.


2) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)
Členovia BR SR sa k bezpečnostnej situácii nevyjadrili.


3) Informácia z kontroly stavu zabezpečenia uchovania výrobných schopností podľa požiadaviek Ministerstva obrany SR vo vybraných subjektoch hospodárskej mobilizácie (materiál je VYHRADENÝ)
V zastúpení vedúceho Úradu vlády SR materiál uviedol Ing. František FARKAŠ, štátny radca vedúci kontrolnej skupiny Úradu vlády SR.
BR SR prijala uznesenie č. 151, ktorým vzala na vedomie materiál „Informácia z kontroly stavu zabezpečenia uchovania výrobných schopností podľa požiadaviek Ministerstva obrany SR vo vybraných subjektoch hospodárskej mobilizácie“.


4) Koncepcia organizačného, prevádzkového a technického riešenia systému núdzových komunikácií v Slovenskej republike a program jej realizácie
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uviedol materiál.
Riaditeľ NBÚ upozornil, že návrh neobsahuje jednoznačnú odpoveď, či v rámci systému budú postupované utajované skutočnosti ale predpokladá, že v krízových situáciách určite budú. V tejto súvislosti bude potrebné určiť, medzi ktorými orgánmi a akého stupňa utajenia budú utajované skutočnosti postupované. Súčasne bude potrebné riešiť fyzickú, objektovú a personálnu bezpečnosť. V závere riaditeľ NBÚ poznamenal, že v odhade finančných nákladov materiál spomína kompatibilný software s NATO (PEM HEART) a spresnil, že tento software sa neplatí len pokiaľ ide o komunikáciu štátu s orgánmi NATO.
BR SR prijala uznesenie č. 152, ktorým súhlasila s materiálom „Koncepcia organizačného, prevádzkového a technického riešenia systému núdzových komunikácií v Slovenskej republike a program jej realizácie“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.


5) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku a člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie
Tajomník BR SR stručne uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 153, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku a člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie“.


6) Rôzne

a) Informácia o činnosti Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR za rok 2006

Riaditeľ Kancelárie BR SR stručne uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 154, ktorým vzala na vedomie materiál „Informácia o činnosti Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR za rok 2006“.

b) Informácia k riešeniu ochrany utajovaných skutočností so zreteľom na komunikačné systémy a elektromagnetické vyžarovanie
Riaditeľ NBÚ uviedol materiál.
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa vyjadril k prenosu dát a upozornil, že na Slovensku je mnoho chrbticových sietí, ich využitie je na 20-25% a v materiáli sa navrhuje budovať ďalšiu sieť. Navrhol predmetnú úlohu riešiť koncepčne. V tejto súvislosti odporučil upraviť bod II. navrhovaného uznesenia BR SR nasledovne:
Bezpečnostná rada
II. odporúča
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
v spolupráci s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií vypracovať štúdiu k vybudovaniu národnej chrbticovej siete určenej na prenos utajovaných informácií Termín : do 31. októbra 2007
BR SR prijala uznesenie č. 155, upravené v bode II./1. podľa návrhu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorým vzala na vedomie materiál „Informácia k riešeniu ochrany utajovaných skutočností so zreteľom na komunikačné systémy a elektromagnetické vyžarovanie“.
Riaditeľ NBÚ ďalej upozornil na množstvo utajovanej dokumentácie u bývalých subjektoch hospodárskej mobilizácie. Navrhol preveriť všetky podniky, ktoré sa zaoberali zbrojnou výrobou na Slovensku a v tejto súvislosti požiadal o vytvorenie komisie v spolupráci s ministrom hospodárstva SR a ministrom obrany SR na kontrolu uvedených subjektov, posúdenie stupňa utajenia príslušných dokumentov a možnosti ich likvidácie.
Minister hospodárstva SR konštatoval, že predmetnú skutočnosť zistili pri pripravovaní zmluvy o licenčných poplatkoch s Ruskou federáciou. Navrhnutú koordináciu riaditeľom NBÚ uvítal. Ďalej informoval, že s Ministerstvom obrany SR už začali preberať predmetnú dokumentáciu, snažia sa rozdeliť, za ktorú bude platiť privátny sektor licenčné poplatky, ktorá bude majetkom štátu a ktorú je potrebné navrhnúť na zrušenie.
Predseda BR SR požiadal ministra hospodárstva SR a ministra obrany SR, aby zo svojich rezortov určili zamestnancov, ktorí pod vedením riaditeľa NBÚ budú plniť potrebné úlohy v tejto oblasti.

c) Informácia o mimoriadnej udalosti vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky (ústna informácia)
Minister obrany SR stručne informoval o stave vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch po mimoriadnej udalosti dňa 2. marca 2007.
V závere svojho vystúpenia minister obrany SR poďakoval všetkým zložkám, ktoré sa podieľali na odstraňovaní následkov výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch.


Predseda BR SR poďakoval za informáciu a požiadal ministra obrany SR predložiť na najbližšie zasadnutie BR SR Analýzu postupu krízového štábu pri riešení mimoriadnej udalosti v Novákoch.

Predseda BR SR ďalej spresnil tajomníkovi BR SR, aby pozastavil činnosť pracovnej skupiny na vypracovanie materiálu „Zámer ďalšieho rozvoja a výstavby bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010“ do jeho ďalšieho rozhodnutia.

Náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta tlmočil požiadavku pána prezidenta SR na riešenie otázok súvisiacich s ochranou energetického zariadenia (jadrovej elektrárne) v Mochovciach.

Predseda BR SR požiadal ministra hospodárstva SR a riaditeľa SIS predložiť na najbližšie zasadnutie BR SR informáciu o bezpečnostnej situácii okolo energetického zariadenia v Mochovciach.

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.


KBR