06.02.2007

Záznam zo 16. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 29. januára 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Zo zasadnutia bol ospravedlnený minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny z dôvodu choroby.
Na základe návrhu predsedu Bezpečnostnej rady SR bol do programu 16. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR doplnený (v poradí ako prvý) bod „Návrh na zmenu uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 115 z 11. októbra 2006“
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body programu s týmito závermi:1) Návrh na zmenu uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 115 z 11. októbra 2006
Predseda BR SR zdôvodnil potrebu zmeny predmetného uznesenia.
BR SR prijala uznesenie č. 128, ktorým zmenila uznesenie č. 115 z 11. októbra 2006 podľa predloženého návrhu.


2) Návrh Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015
Minister obrany SR uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 129, ktorým súhlasila s materiálom Návrh Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015 a odporučila vláde SR jeho schválenie. Na návrh ministra obrany SR bol termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR aktualizovaný z novembra 2006 na február 2007.


3) Návrh smernice pre obrannú politiku SR na roky 2008 - 2013
Minister obrany SR uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 130, ktorým súhlasila s materiálom Návrh smernice pre obrannú politiku SR na roky 2008 - 2013 a odporučila vláde SR jeho schválenie.


4) Návrh smerníc pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2008 až 2013
Minister obrany SR uviedol materiál.
Na požiadanie predsedu BR SR informoval náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR o bojaschopnosti nadzvukových lietadiel MiG-29.
BR SR prijala uznesenie č. 131, ktorým súhlasila s materiálom Návrh smerníc pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2008 až 2013 a odporučila vláde SR jeho schválenie.


5) Návrh Koncepcie kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsob jej ochrany a obrany
Minister hospodárstva SR uviedol materiál a požiadal o aktualizáciu termínu predloženia materiálu na rokovanie vlády SR z „31. decembra 2006“ na „14. februára 2007“.
BR SR prijala uznesenie č. 132, ktorým súhlasila s materiálom Návrh koncepcie kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsob jej ochrany a obrany a odporučila vláde SR jeho schválenie.


6) Návrh Koncepcie ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v krízových situáciách
K prerokovaniu materiálu boli prizvaní štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Augustín Jozef Lang a riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu Katarína Betková,
Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 133, ktorým súhlasila s materiálom Návrh Koncepcie ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v krízových situáciách a odporučila vláde SR jeho schválenie.


7) Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2007
K prerokovaniu materiálu boli prizvaní vedúci Úradu vlády SR Igor Federič a štátny radca Kancelárie BR SR František Farkaš.
Vedúci Úradu vlády SR uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 134, ktorým súhlasila s materiálom Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2007.


8) Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2007
Tajomník BR SR vo svojom úvodnom vystúpení upozornil na skutočnosť, že predložený návrhu plánu bol doplnený o úlohy vyplývajúce zo schváleného Plánu práce vlády SR na rok 2007, o úlohu zo schváleného Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 a o úlohu súvisiacu s optimalizáciou bezpečnostného systému SR. Ďalej informoval o záveroch 10. zasadnutia Výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb k predmetnému materiálu.
BR SR prijala uznesenie č. 135, ktorým súhlasila s materiálom Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2007 s nasledovnými úpravami:
1. Do návrhu uznesenia vlády SR doplniť úlohu B.2 v zmysle uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 128 k „Návrhu na zmenu uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 115 z 11. októbra 2006“;
2. Presunúť úlohu v gescii riaditeľa Národného bezpečnostného úradu „Návrh koncepcie ochrany utajovaných skutočností“ z mesiaca február 2007 na mesiac máj 2007 a úlohu v gescii ministra obrany SR a riaditeľa Slovenskej informačnej služby „Návrh zákona o Slovenskej informačnej službe, Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o spravodajských službách)“ z mesiaca október 2007 na mesiac jún 2007.
Takto upravený návrh plánu odporučila vláde SR schváliť.


9) Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2007
Predseda BR SR upozornil na zmeny oproti predloženému Návrhu plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2007 vyplývajúce z 10. zasadnutia výboru, ktoré bezprostredne predchádzalo zasadnutiu Bezpečnostnej rady SR, ako aj na zmeny vyplývajúce zo schváleného Návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2007.
BR SR prijala uznesenie č. 136, ktorým schválila materiál Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2007 s nasledovnými úpravami:
1. Presunúť úlohu v gescii riaditeľa Národného bezpečnostného úradu „Návrh koncepcie ochrany utajovaných skutočností“ z mesiaca február 2007 na mesiac máj 2007 a úlohu v gescii ministra obrany SR a riaditeľa Slovenskej informačnej služby „Návrh zákona o Slovenskej informačnej službe, Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o spravodajských službách)“ z mesiaca október 2007 na mesiac jún 2007;
2. Upraviť v mesiaci apríl 2007 úlohu pod poradovým číslom 2 „Zámer výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010“ podľa schváleného Návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2007;
3. Doplniť v mesiaci október 2007 úlohu „Optimalizácia bezpečnostného systému SR, rámcový projekt národného orgánu krízového riadenia vrátane návrhu rámcového projektu SITCEN SR“ v gescii predsedu BR SR;
4. Doplniť v mesiaci december 2007 úlohu „Nový program boja so zločinnosťou“ v gescii podpredsedu vlády a ministra vnútra SR.


10) Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2007
Predseda výboru BR SR pre zahraničnú politiku uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 137, ktorým schválila materiál Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2007.


11) Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2007
Predseda výboru BR SR pre obranné plánovanie uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 138, ktorým schválila materiál Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obrannú politiku na rok 2007.


12) Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2007
Predseda výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie uviedol materiál.
Tajomník BR SR odporučil doplniť do návrhu plánu úlohy vyplývajúce z Plánu práce vlády SR na rok 2007, zapracované aj do Návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2007 nasledovne:
1. Doplniť v mesiaci marec 2007 úlohu „Národný plán riadenia ochrany štátnych hraníc“ v gescii podpredsedu vlády a ministra vnútra SR;
2. Doplniť v mesiaci máj 2007 úlohu „Návrh podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu na roky 2008-2010“ v gescii ministra hospodárstva SR;
3. Doplniť v mesiaci október 2007 úlohu „Optimalizácia bezpečnostného systému SR, rámcový projekt národného orgánu krízového riadenia vrátane návrhu rámcového projektu SITCEN SR“ v gescii predsedu BR SR a úlohu „Stratégia energetickej bezpečnosti SR“ v gescii ministra hospodárstva SR;
4. Doplniť v mesiaci december 2007 úlohu „Národný program pre obranu a ochranu kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike“ v gescii podpredsedu vlády a ministra vnútra SR.
Podpredseda BR SR odporučil zmeniť predkladateľa materiálu plánovaného v mesiaci apríli 2007 pod poradovým číslom 1 „Zámer výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému SR do roku 2010“ zo „spracovateľ materiálu z MV SR“ na „tajomník BR SR“.
BR SR prijala uznesenie č. 139, ktorým schválila materiál Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2007 upravený podľa pripomienok podpredsedu BR SR a tajomníka BR SR.


13) Správa o stave vydávania rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecné prostriedky z civilného sektoru a zabezpečenia ubytovania podľa požiadaviek útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky
Minister obrany SR uviedol materiál, kde na záver odporučil na strane 10 v odseku 2 nahradiť text „od integrovaného záchranného systému„ textom „od krajského úradu“.
BR SR prijala uznesenie č. 140, ktorým súhlasila s materiálom Správa o stave vydávania rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecné prostriedky z civilného sektoru a zabezpečenia ubytovania podľa požiadaviek útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky upraveným podľa odporúčania ministra obrany SR.


14) Informácia o priebehu medzinárodných cvičení v roku 2006 súvisiacich s riešením následkov úniku rádioaktívnych látok z jadrových zariadení
K prerokovaniu materiálu boli prizvaní predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková a generálny riaditeľ sekcie dozorných činností a medzinárodných vzťahov Úradu jadrového dozoru SR Eduard METKE.
Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR uviedla materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 141, ktorým vzala na vedomie materiál Informácia o priebehu medzinárodných cvičení v roku 2006 súvisiacich s riešením následkov úniku rádioaktívnych látok z jadrových zariadení.


15) Správa o stave budovania integrovaného záchranného systému
Podpredseda BR SR uviedol materiál a na záver zdôraznil, že zrušenie krajských úradov nemá na dobudovanie integrovaného záchranného systému žiadny vplyv.
BR SR prijala uznesenie č. 142, ktorým vzala na vedomie materiál Správa o stave budovania integrovaného záchranného systému.


16) Informácia o pôsobení SR v Bezpečnostnej rade OSN vo štvrtom štvrťroku 2006 pre Bezpečnostnú radu SR
Minister zahraničných vecí SR uviedol, že pôsobenie Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade OSN v roku 2006 je hodnotené vysoko pozitívne, čím si Slovenská republika upevnila svoje medzinárodné postavenie.
Ďalej informoval o niektorých aktivitách v rámci pôsobenia SR v Bezpečnostnej rade OSN v roku 2007.
BR SR vzala na vedomie materiál Informácia o pôsobení SR v Bezpečnostnej rady OSN vo štvrtom štvrťroku 2006 pre Bezpečnostnú radu SR.


17) Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2005
Tajomník BR SR uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 143, ktorým vzala na vedomie materiál Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2005.


18) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku a členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie
Tajomník BR SR uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 144, ktorým schválila materiál Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku a členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie.


19) Návrh novelizácie Plánu použitia ozbrojených síl SR pre nevojenské ohrozenia na základe schválených nových strategických a koncepčných dokumentov a zákonov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu (materiál je Dôverný)
Minister obrany SR uviedol materiál a predložil nový návrh uznesenia vlády SR k predloženému materiálu z dôvodu aktualizovania termínov jednotlivých úloh.
BR SR prijala uznesenie č. 145, ktorým súhlasila s materiálom Návrh novelizácie Plánu použitia ozbrojených síl SR pre nevojenské ohrozenia na základe schválených nových strategických a koncepčných dokumentov a zákonov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu a odporučila vláde SR jeho schválenie s aktualizovaným návrhom uznesenia vlády SR.


20) Návrh Strategického zamerania činnosti Slovenskej informačnej služby (materiál je Dôverný)
Predseda BR SR informoval o prerokovaní predmetného materiálu na 10. zasadnutí Výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb, ktorý odporučil jeho schválenie bez pripomienok.
BR SR prijala uznesenie č. 146, ktorým schválila materiál Návrh Strategického zamerania činnosti Slovenskej informačnej služby a zrušila Strategické zameranie činnosti Slovenskej informačnej služby schválené v roku 2003.


21) Rôzne
a) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)
Podpredseda BR SR predniesol základné štatistické údaje o vývoji kriminality v roku 2006 a o stave objasnenosti trestných činov po jednotlivých oblastiach.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby konštatoval, že bezpečnostná situácia SR v oblasti boja proti terorizmu je stabilizovaná a aktivity pravicového a ľavicového extrémizmu nepredstavujú v súčasnosti v Slovenskej republike bezpečnostnú hrozbu. SIS taktiež nevidí v najbližšom období strategické ohrozenie Slovenskej republiky v oblasti energetickej bezpečnosti.
Minister zahraničných vecí SR sa vyjadril k aktuálnym otázkam v oblasti zahranično-bezpečnostnej politiky.
BR SR vzala na vedomie predmetné ústne informácie.

b) Informácia o postupe sťahovania príslušníkov ozbrojených síl SR z operácie Iracká sloboda
Minister obrany SR formou prezentácie podrobne informoval o postupe sťahovania príslušníkov ozbrojených síl SR z operácie Iracká sloboda po jednotlivých etapách. Taktiež informoval o aktuálnom stave presunu príslušníkov ozbrojených síl SR a príslušnej techniky z Iraku do Kuvajtu.
Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR doplnil informáciu o príprave a realizácii presunu osôb a techniky z územia Kuvajtu na územie Slovenskej republiky.
Predseda BR SR upozornil, že vláda SR súhlasila s výcvikom irackých špecialistov v prípade záujmu irackej strany, ale prioritne na území Slovenskej republiky.
Minister zahraničných vecí SR informoval, že stiahnutie príslušníkov ozbrojených síl z Iraku nepoškodilo vzťahy Slovenskej republiky so spojencami.
BR SR prijala uznesenie č. 147, ktorým vzala na vedomie materiál Informácia o postupe sťahovania príslušníkov ozbrojených síl SR z operácie Iracká sloboda.


Predseda BR SR určil ďalší termín zasadnutia BR SR na 28. februára 2007, poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR SR