14.03.2007

Záznam zo 17. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 28. februára 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico.
Zo zasadnutia boli ospravedlnení minister zahraničných vecí SR pán Ján KUBIŠ a minister hospodárstva SR pán Ľubomír JAHNÁTEK. Z trvale prizývaných na zasadnutie Bezpečnostnej rady SR boli ospravedlnení riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Jozef MAGALA, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Marián ČAKAJDA, predseda Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku pán Miroslav LAJČÁK a predseda Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie pán Jozef ŽUFKA.
Dňa 28. februára 2007 boli na 17. zasadnutí Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky posúdené 3 materiály, ktoré boli následne prerokované a schválené vo vláde Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body programu s týmito závermi:1) Návrh na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane (materiál je VYHRADENÝ)
Minister obrany SR uviedol materiál. Vo svojom úvodnom vystúpení informoval, že na základe žiadosti veliteľstva ISAF Ministerstvo obrany SR vykonalo analýzu možností presunu multifunkčnej ženijnej jednotky ozbrojených síl SR na leteckú základňu Kandahár a zdôraznil, že priestor leteckej základne Kandahár je hodnotený ako bezpečný.
BR SR prijala uznesenie č. 148, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane“ a odporučila vláde SR prijať k predloženému materiálu uznesenie vlády SR v nasledujúcom znení:
Vláda SR
A. súhlasí
A.1 s návrhom na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane,
A.2 s presunom multifunkčnej ženijnej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky v počte do 65 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v operácii ISAF v Afganistane na účely plnenia odminovacích a stavebno-rekonštrukčných prác výlučne na leteckej základni Kandahár,
A.3 s pôsobením do 5 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v provinčných rekonštrukčných tímoch na účely pôsobenia v priestore operácie ISAF v Afganistane.
BR SR rozhodla ponechať materiálu stupeň utajenia VYHRADENÝ, aj po prerokovaní vo vláde SR, okrem prijatého uznesenia BR SR a uznesenia vlády SR.


2) Správa o analýze vývoja a súčasného stavu verejnej správy a návrh opatrení

Podpredseda vlády a minister vnútra SR uviedol materiál. Zdôraznil, že cieľom modernizácie štátnej správy a s tým súvisiace zrušenie krajských úradov je zefektívnenie štátnej správy a jej integrácia na jedno miesto.
Tajomník BR SR navrhol z dôvodu zosúladenia návrhu uznesenia vlády SR s uznesením BR SR č. 128 zmeniť termín úlohy v bode C.2. z „marec 2007“ na „do 31. marca 2007“.
Minister financií SR požiadal podpredsedu vlády a ministra vnútra SR dopracovať pripomienky Ministerstva financií SR, ktoré predložený materiál vylepšujú.
Podpredseda vlády a minister vnútra SR so zapracovaním pripomienok Ministerstva financií SR súhlasil.
Riaditeľ NBÚ upozornil, že prenesenie pôsobnosti krajských úradov v oblasti civilnej ochrany, riadenia hospodárskej mobilizácie, krízového plánovania a bezpečnostných rád krajov na obvodné úrady v mieste sídla kraja môže so sebou priniesť aj určité problémy.
Tajomník BR SR konštatoval, že aj pre riešenie problematiky, o ktorej hovoril riaditeľ NBÚ, BR SR uložila pracovnou skupinou vypracovať „Zámer ďalšieho rozvoja a výstavby bezpečnostného systému SR do roka 2010“, s čím predseda BR SR súhlasil.
BR SR prijala uznesenie č. 149, ktorým súhlasila s materiálom „Správa o analýze vývoja a súčasného stavu verejnej správy a návrh opatrení“ a odporučila vláde SR jeho schválenie so zmenou termínu splnenia úlohy C.2. v návrhu uznesenia vlády SR z „marec 2007“ na „do 31. marca 2007“.


3) Návrh zákona o zrušení krajských úradov a o zmene zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.
Podpredseda vlády a minister vnútra SR stručne uviedol materiál.
BR SR prijala uznesenie č. 150, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zákona o zrušení krajských úradov a o zmene zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.


Predseda BR SR republiky ďalej spresnil, že na základe požiadavky niektorých členov BR SR a trvale prizývaných na jej zasadnutia bude 17. zasadnutie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pokračovať 7. marca 2007 od 08.00 hod.
Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR