05.06.2003

Záznam zo 4. rokovania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 5. júna 2003

Rokovanie otvoril a viedol, v zasadacej miestnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave, predseda Bezpečnostnej rady SR (ďalej len BR SR), pán Mikuláš Dzurinda.
Z pôvodného návrhu programu boli vypustené materiály pod por. číslom 1 a 6, pretože už boli prerokované vládou SR. Takto upravený program rokovania bol schválený.
Jednotlivé body programu prerokovala BR SR s týmito závermi:

K bodu : 1
SPRÁVA O STAVE ZABEZPEČENIA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2002 (vrátane vyhodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z realizácie Obrannej stratégie SR)
Návrh predložil a uviedol minister obrany SR, pán ŠIMKO, na základe uznesenia vlády SR č. 1005/2001 a kompetenčného zákona č. 575/2001 Z. z.. Nadväzuje na správu o stave zabezpečenia obrany SR za rok 2001 a zohľadňuje zmeny a pokrok v zdokonaľovaní obrany SR.
Cieľom materiálu je zhodnotiť stav zabezpečenia obrany SR v roku 2002, poukázať na správnosť a nutnosť pokračovať v procese zásadných reformných krokov v oblasti obrany štátu. Na základe zistených skutočností bude potrebné iniciovať prehodnotenie a doplnenie politicko-bezpečnostných, strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov. Na vypracúvaní materiálu sa podieľali všetky zainteresované rezorty. Materiál sa predkladá bez rozporov.
K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: SEOPMZ-V-20-25/2003.
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 13, v ktorom odporučila vláde SR materiál schváliť.


K bodu : 2
NÁVRH ZÁKONA O PÔSOBNOSTI BEZPEČNOSTNEJ RADY SR V ČASE MIERU.
Návrh predložil a uviedol minister obrany SR, pán ŠIMKO. Pripomenul, že Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu… predpokladá prijatie predloženého zákona. Návrh prešiel širším pripomienkovým konaním a postupne sa rokovaniami odstránili všetky rozpory.
V rozprave k návrhu zákona bola venovaná pozornosť periodicite zasadnutí Rady, na základe ktorej bol vypustený ods. 1 § 3. Ďalšie pripomienky boli k reálnej účinnosti zákona a k dikcii textu v § 2 písm. m). Pripomienky boli predkladateľom akceptované. Takto upravený návrh zákona bude postúpený do ďalšieho legislatívneho procesu.
Číslo predloženého materiálu: SEOPMV-132/2003
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 14, v ktorom odporučila vláde SR upravený návrh zákona schváliť.


K bodu : 3
STRATEGICKÉ ZAMERANIE ...
Návrh iniciatívne predložil riaditeľ Slovenskej informačnej služby, pán Pittner.
Číslo predloženého materiálu: 54-D-210/2002
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 15.
Vzhľadom k charakteru utajovaných skutočností nie je materiál zverejnený.


K bodu : 4
NÁVRH NA RIEŠENIE PROBLÉMOV SIS V OBLASTI OCHRANY UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Návrh iniciatívne predložil a uviedol riaditeľ Slovenskej informačnej služby, pán Pittner. Cieľom návrhu je zabezpečiť vykonávanie previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti preverovaných osôb v období po vstupe SR do NATO a z dôvodu recertifikácie previerok.
K uvedenej problematike sa viedla širšia rozprava nakoľko návrh si vyžaduje značnú sumu finančných prostriedkov. Preto p. Dzurinda navrhol hľadať vhodnejšie riešenie. Pán Mikloš pripomenul tvorbu štátneho rozpočtu, ktorý sa bude ešte dolaďovať a vláda môže zvážiť priority. Pán Šimko upozornil na kritickú situáciu vo vykonávaní previerok najmä po vstupe do NATO, kde nebude možné povoľovať výnimky.
V závere rozpravy p. Dzurinda navrhol, aby SIS vyhodnotila vznesené pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: 77/32-V-144-8/2003
Bezpečnostná rada SR k predloženému materiálu navrhované uznesenie n e p r i j a l a.


K bodu : 5
RÔZNE:

A) PÍSOMNÁ INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAVY MATERIÁLU „KOMPLEXNÝ PLÁN VÝSTAVBY A ĎALŠIEHO ROZVOJA BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2004-2010“
Informáciu o plnení úloh „Komplexného plánu výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému SR na roky 2004-2010“ predniesol p. Lipšic. Pripomenul, že v hodnotenom období pokračovalo plnenie úloh jednotlivými pracovnými skupinami výborov Rady a pracovnou skupinou podpredsedu Rady.
V priebehu mesiacov apríl a máj 2003 boli uskutočnené štyri pracovné porady s vedúcimi pracovných skupín s cieľom navrhnúť základnú obsahovú štruktúru dokumentu a stanoviť obsah jednotlivých kapitol, čo sa podarilo realizovať.
K predloženej obsahovej štruktúre Plánu… a jeho časovej príprave na rokovanie Rady neboli vznesené pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-9-6/2003-KBR
Bezpečnostná rada SR p r i j a l a navrhované uznesenie č. 16.

V bode „RÔZNE“ ďalej vystúpili:
Pán Šimko informoval prítomných, že NBÚ pripravuje na rokovanie vlády novelu zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.... Pripomenul, že celý systém bezpečnostných previerok je z hľadiska vecného konania jednoinštančný, preto by mala byť možnosť preskúmať výrok NBÚ.

Pán Pittner upozornil na pripravovanú novelu zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, kde je navrhované redukovanie niektorých povinností operátorov. Zrušenie povinnosti, ktoré doteraz prikazovali operátorom zabezpečovať technické zariadenia určené pre zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky, by znamenalo navŕšenie štátneho rozpočtu niektorých dotknutých rezortov už v tomto roku. Pán Palko k uvedenej problematike pripomenul, že je to poslanecký návrh novely zákona. A uviedol, že vo veci už konal, že zaslal prezidentovi Slovenskej republiky žiadosť, aby vrátil predmetnú novelu zákona do Národnej rady SR.

Uvedené informácie členovia Rady vzali na vedomie.

V závere rokovania p. Dzurinda poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil o 17.50 hod.

KBR SR