12.12.2011

Záznam zo 41. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 22. novembra 2011

Zasadnutie otvorila a viedla, predsedníčka Bezpečnostnej rady SR, pani Iveta Radičová. Konštatovala, že z členov Bezpečnostnej rady SR boli neprítomní páni Daniel Lipšic, Mikuláš Dzurinda a Ján Figeľ. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Program rokovania Bezpečnostná rada SR schválila v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Prezentácia zámeru vybudovať Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC)
Na základe úlohy z uznesenia vlády SR pripravila SIS návrh vybudovania Národného bezpečnostného analytického centra. Prezentáciu k návrhu NBAC uviedol riaditeľ SIS, ktorý predstavil realizačný tím podieľajúci sa na vypracovaní prezentácie.
BR SR prijala uznesenie č. 282 ktorým vzala na vedomie Zámer vybudovať NBAC a poveruje riaditeľa SIS vypracovať projekt NBAC a predložiť ho na rokovanie vlády SR v termíne do 15. februára 2012.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Pán Uhliarik predniesol Informáciu o situácii v zdravotníctve a možných dopadoch hromadného odchodu lekárov k 1.12.2011 a návrh jej riešenia. Poukázal na vykonané opatrenia na udržanie lekárov v pracovnom pomere, ktorí k 1. 12. 2011 podali výpovede v zamestnaní.
BR SR prijala uznesenie č. 283, ktorým materiál „Informácia ministra zdravotníctva o situácii v zdravotníctve a možných dopadoch hromadného odchodu lekárov k 1.12.2011“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Správa z „kontroly efektívnosti použitia účelových prostriedkov štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie vo vybraných ústredných orgánoch štátnej správy SR a v nimi určených subjektoch hospodárskej mobilizácie“
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR. Uviedol, že správa je predkladaná v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a jej obsah je výslednou realizáciou uznesenia vlády SR č. 23 zo dňa 13.01.2010.
BR SR prijala uznesenie č. 284, ktorým materiál „Správa z kontroly efektívnosti použitia účelových prostriedkov štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie vo vybraných ústredných orgánoch štátnej správy SR a v nimi určených subjektoch hospodárskej mobilizácie“ vzala na vedomie a uložila konkrétnu úlohu ministrovi hospodárstva a odporučila ministrom a ostatným ústredným orgánom štátnej správy SR určeným ako subjekty HM splniť konkrétne opatrenia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2012
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR. Uviedol, že v súlade s uznesením 37. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky č. 266 zo dňa 24. novembra 2010 predkladá na prerokovanie návrh "Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2012". V „Zameraní ...“ sa navrhujú vykonať tri kontroly, ktoré smerujú do oblasti plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy.
Výkon vybraných kontrol sa navrhuje za spolupráce špecializovaných zamestnancov z vecne príslušných ústredných orgánov štátnej správy.
BR SR prijala uznesenie č. 285, ktorým súhlasila so „Zameraním kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2012“ uložila konkrétne úlohy vedúcemu Úradu vlády SR a ministrovi vnútra a ministrovi hospodárstva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Medzirezortný program 06E - Podpora obrany na roky 2012 až 2017
Materiál predložil zástupca z MO SR. Uviedol, že materiál bol vypracovaný v súlade s Plánom práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2011.
Obsahovou náplňou medzirezortného programu sú úlohy, ktoré vyplývajú z „Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015“. Zabezpečenie úloh podpory obrany štátu bolo koordinované a spresnené prostredníctvom „Usmernenia medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2012 až 2017“, ktoré vypracoval rezort ministerstva obrany ako gestor programu.
BR SR prijala opravené uznesenie č. 286, ktorým súhlasí s materiálom „Medzirezortný program 06E - Podpora obrany na roky 2012 až 2017“ a odporúča vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Informácia o plnení úloh Koncepcie organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015
Materiál „Informácia o plnení úloh Koncepcie organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015“ bol predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v súlade s plánom práce. Účelom predloženého materiálu bolo poskytnúť ucelenú informáciu o aktuálnom plnení úloh civilnej ochrany, a to za realizačné roky od schválenia koncepcie do súčasného obdobia.
Dôvodom vyhodnotenia koncepcie okrem uvedeného uznesenia je aj novelizácia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a vykonávacích predpisov k zákonu (zákon č. 395/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schválený v NR SR 21. októbra 2011 a účinnosť nadobúda 1. januára 2012).
BR SR prijala uznesenie č. 287, ktorým materiál „Informácia o plnení úloh Koncepcie organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu
Materiál predložil zástupca Správy štátnych hmotných rezerv SR. Uviedol, že predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197 zo 16. marca 2011 - úloha B.2.
Cieľom materiálu je informovať Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky o realizácii Projektu pohotovostných zásob štátu, ktoré sú udržiavané v rámci štátnych hmotných rezerv, pre reakciu na živelné pohromy a na priemyselné havárie so stavom k 30.06.2011.
BR SR prijala uznesenie č. 288, ktorým materiál „Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov
Materiál predložil zástupca Správy štátnych hmotných rezerv SR. Uviedol, že núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky sú budované a udržiavané za účelom ochrany základných a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky ako členskej krajiny Európskej únie v oblasti zabezpečenia ropnej bezpečnosti štátu, riešenia stavu ropnej núdze a plnenia medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďalej zdôraznil, že materiál je informatívny a jeho cieľom je informovať Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky v roku 2011 ako aj o plnení tejto úlohy v ďalšom období v nadväznosti na zmenené podmienky, ktoré plynú zo smernice Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009.
BR SR prijala uznesenie č. 289, ktorým materiál „Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9) Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2012
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a v súlade s Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2011.
Návrh plánu bol spracovaný v súlade so zaslanými podkladmi od všetkých členov Bezpečnostnej rady SR a prizývaných. Predložený návrh plánu je potrebné považovať za otvorený dokument, ktorý môže byť upravovaný na základe žiadostí členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
BR SR prijala uznesenie č. 290, ktorým súhlasila s doplneným materiálom „Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2012“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetov ministra zahraničných vecí SR a podnetu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Jedná sa o zmenu členov vo výboroch Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, pre obranné plánovanie a pre civilné núdzové plánovanie. U navrhovaných kandidátov na vymenovanie za členov výborov v súčasnosti nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s ich vymenovaním.
BR SR prijala uznesenie č. 291, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajované materiály:
I. Informácia o výsledku inšpekcie NATO k ochrane utajovaných skutočností NATO v Slovenskej republike a mimoriadneho rokovania bezpečnostného výboru NATO v Bratislave - Materiál je stupňa utajenia VYHRADENÉ
Materiál uviedol riaditeľ NBÚ. Konštatoval, že informácia sa zaoberá Mimoriadnym rokovaním Bezpečnostného výboru NATO spolu so 7 nečlenskými krajinami, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave.
BR SR prijala uznesenie č. 292, ktorým materiál „Informácia o výsledku inšpekcie NATO k ochrane utajovaných skutočností NATO v Slovenskej republike a mimoriadneho rokovania bezpečnostného výboru NATO v Bratislave“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II. Návrh zoznamu prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry - Materiál je stupňa utajenia VYHRADENÉ
Materiál uviedol zástupca z MV SR. Konštatoval, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre sa materiál predkladá na rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Ďalej uviedol, že materiál bol pripravený na základe podkladov od zodpovedných rezortov podľa § 17 ods. 3 uvedeného zákona.
BR SR prijala uznesenie č. 293, ktorým materiál „Návrh zoznamu prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11) Rôzne
V uvedenom bode predsedníčka BR SR informovala členov rady o rokovaní výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb k situácii neoprávneného odpočúvania novinárov VOS a v súvislosti s touto kauzou o pripravovaných personálnych opatreniach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predsedníčka BR SR poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie.

Kancelária BR SR