21.06.2012

Záznam zo 44. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 13. júna 2012

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Konštatoval ospravedlnenú neprítomnosť ministerky zdravotníctva pani Zuzany Zvolenskej. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Program rokovania Bezpečnostná rada SR schválila v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Predstavenie členov Bezpečnostnej rady SR, odovzdanie vymenúvacích dekrétov ďalším členom Bezpečnostnej rady SR, predstavenie tajomníka Bezpečnostnej rady SR, predstavenie trvalo prizývaných na zasadnutia Bezpečnostnej rady SR
Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky citoval ods. 4 z článku 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu - zloženie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky - členov určených zo zákona a členov vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky, ktorým odovzdal dekréty prezidenta SR.
Funkciou podpredsedu Bezpečnostnej rady SR poveril podpredsedu vlády a ministra vnútra pána Roberta Kaliňáka.
Ďalej predstavil tajomníka Bezpečnostnej rady SR, ktorým sa stal vymenovaním do funkcie riaditeľa Kancelárie Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Pán Lajčák uviedol, že z pohľadu ministerstva zahraničných vecí neeviduje udalosti alebo aktivity, ktoré by primárne ohrozovali bezpečnosť SR.
Pán Kažimír konštatoval, že všetky relevantné orgány EÚ sa venujú riešeniu problémov únie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2011
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Straka. Zdôraznil, že predmetný materiál bol spracovaný medzirezortnou pracovnou skupinou v gescii vtedajšej predsedníčky BR SR podľa schválenej Metodiky na vypracúvanie správy o bezpečnosti SR.
Zdôraznil, že správa prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, relevantné pripomienky boli zapracované a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR sa predkladá bez rozporov.
Tajomník BR uviedol, že Výbor Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku vo svojom stanovisku odporúča Bezpečnostnej rade SR doplniť na str. 16 v časti "Návrh opatrení na zachovanie bezpečnosti SR" bod 7), ktorý znie "Navrhnúť koncepčné riešenie kybernetickej bezpečnosti v SR", a odporúča vziať správu na vedomie.
Pán predseda oboznámil prítomných so skutočnosťou, že pred zasadnutím BR SR zasadal V-KoSS, ktorý odporučil prijatie správy.
Ďalej informoval o vystúpení ministra zahraničných vecí a o jeho odporúčaní pri plnení bodu 1) z navrhovaných opatrení správy „Revidovať koncepciu bezpečnostného systému SR“ venovať pozornosť zriadeniu stáleho Situačného centra (SITCEN) pri Úrade vlády SR v rámci riešenia Bezpečnostného systému (BeSy) SR.
Ostatné výbory vo svojich stanoviskách odporučili vziať správu na vedomie.
Pán Magala uviedol, že NBÚ tiež odporúča rozšíriť návrh opatrení na zachovanie bezpečnosti SR na strane 16 bodom 7, ktorý znie "Navrhnúť koncepčné riešenie kybernetickej bezpečnosti v SR".
BR SR konsenzuálne doplnila do Správy o bezpečnosti SR za rok 2011 bod 7) ktorý znie "Navrhnúť koncepčné riešenie kybernetickej bezpečnosti v SR".
BR SR prijala uznesenie č. 298, ktorým doplnený materiál „Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2011“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR prerokovať a vziať na vedomie Správu o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2011.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2011
Materiál predložil minister obrany pán Glváč. K materiálu boli prizvaní Ing. Boris PITTNER a Ing. Marián BOŽÍK z Ministerstva obrany SR.
Pán minister uviedol, že materiál sa predkladá v súlade s Plánom práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2012.
Podčiarkol, že hodnotenie potvrdzuje, že obrana Slovenskej republiky v roku 2011 bola zabezpečená na úrovni roku 2010.
Uviedol, že tento stav podčiarkuje potrebu urýchleného prijatia nového koncepčného rámca dlhodobého rozvoja rezortu obrany vrátane ozbrojených síl, ktorý absentuje už niekoľko rokov, čo neumožňuje systémovo riešiť dlhodobo nahromadené problémy a obnoviť rozvoj ozbrojených síl v súlade s potrebami obrany štátu a medzinárodnými záväzkami.
Zdôraznil, že na túto potrebu reflektuje programové vyhlásenie vlády ako aj jedno z odporúčaní predloženého materiálu na vypracovanie rozvojového plánu rezortu obrany s výhľadom do roku 2024.
Konštatoval, že materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, pripomienky boli akceptované a materiál sa predkladá bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 299, ktorým materiál „Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2011“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR materiál prerokovať a vziať na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Materiál uviedol minister obrany pán Glváč. Zdôraznil, že predmetný návrh bol vypracovaný v súlade so schváleným programovým vyhlásením vlády SR a jeho cieľom je zlúčenie vojenských spravodajských služieb do jednej špeciálnej služby Ministerstva obrany SR, ktorá bude plniť úlohy vnútorného aj zahraničného spravodajského zabezpečenia obrany SR.
Uviedol, že materiál bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní a v súčasnosti sa dokončuje jeho vyhodnotenie. Všetky pripomienky boli iba legislatívneho charakteru.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 300, ktorým materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Správa o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013
Materiál uviedol minister vnútra SR, pán Robert Kaliňák. K materiálu bol prizvaný Ing. Ladislav SZAKÁLLOS zo Sekcie IZS a CO Ministerstva vnútra SR.
Pán minister uviedol, že už od roku 1995 sa MV SR snaží vysporiadať sa so systémom varovania a vyrozumenia. Zdôraznil, že nové udalosti poukazujú na dôležitosť, predovšetkým pri náhlych prírodných katastrofách, byť na možné eventuality pripravený. Z toho dôvodu bola spracovaná koncepcia, ktorá predĺžila plánovanie do roku 2013. Veľmi dôležitá je aplikácia aktuálnych technologických noviniek, ktorá by mala ušetriť pôvodne plánované prostriedky. Dôležité je aj celkové prehodnotenie jednotlivých etáp pokračovania realizácie, ktorá je rozvrhnutá na 3 (tri) etapy tak, aby sa zabezpečila predovšetkým nevyhnutná obmena technológie varovacieho a vyrozumievacieho centra na národnej a krajskej úrovni a aj modernizácia jednotlivých prvkov, ktoré sú v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 301, ktorým materiál „Správa o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013“ vzala na vedomie a uložila ministrovi vnútra konkrétne úlohy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Straka. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetov ministra zahraničných vecí SR, podnetu riaditeľa SIS a podnetu predsedu S ŠHR SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru.
Podčiarkol, že sa jedná o zmenu členov vo výboroch Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku a pre civilné núdzové plánovanie. Zdôraznil, že u navrhovaných kandidátov na vymenovanie za členov výborov v súčasnosti nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s ich vymenovaním.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 302, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajovaný materiál:
I. Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany. Materiál je stupňa utajenia VYHRADENÉ
Materiál uviedol minister obrany pán Glváč. K materiálu boli prizvaní Ing. Peter MARCHEVKA a Ing. Kristián MATOUŠEK z Ministerstva obrany SR.
Pán minister obrany v úvodnom slove ubezpečil, že opomenutá pripomienka vedúceho Úradu vlády bude zapracovaná do materiálu na rokovanie vlády.
Pán minister hospodárstva oznámil, že Ministerstvo hospodárstva SR bude 15. júna rokovať s ÚJD o jeho pripomienke k predloženému materiálu. Odporučil BR SR schváliť materiál v predloženom znení a prípadná zmena vyplývajúca z rokovania s ÚJD bude ministrom hospodárstva prednesená na rokovaní vlády a zapracovaná do materiálu.
BR SR s ohľadom na uvedené uistenia prijala uznesenie č. 303, ktorým súhlasila s pôvodným znením materiálu „Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany“ a odporučila vláde materiál po zapracovaní pripomienok schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Rôzne
Náčelník vojenskej kancelárie prezidenta SR uviedol pripomienku k dislokácii útvarov Ozbrojených síl SR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

KBR