25.07.2012

Záznam zo 45. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 18. júla 2012

1) Návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF a na zmenu mandátu príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto vojenskej operácii

Materiál predložil minister obrany pán Glváč. K materiálu boli prizvaní Ing. Boris PITTNER a Mgr. Katarína BARTOSIEWICZOVÁ z Ministerstva obrany SR, plk. Mgr. Róbert TIBENSKÝ – riaditeľ VSS a pplk. Ing. Norbert TORNYAI – GŠ OS SR
Pán minister uviedol, že materiál predkladá ako iniciatívny návrh a jeho cieľom je posilnenie príspevku SR k výcviku, poradenstvu a podpore afganských národných bezpečnostných síl v súlade so zahranično-politickými cieľmi pôsobenia SR v danom regióne. Zdôraznil, že zároveň cieľom materiálu je využiť transformačný účinok, ktorý plnením týchto úloh naše ozbrojené sily získavajú.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ako spolupredkladateľ podporil predložený návrh a uviedol, že na najbližšej konferencii pre generovanie síl pre ISAF budú komunikované závery.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 304, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF a na zmenu mandátu príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto vojenskej operácii“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

KBR