17.09.2012

Záznam zo 46. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 5. septembra 2012

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Na rokovaní boli prítomní všetci členovia Bezpečnostnej rady SR. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Program rokovania Bezpečnostná rada SR schválila v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Kaliňák informoval, že Ministerstvo vnútra SR začalo kontrolu priebehu mimoriadnej situácie na medzinárodnom letisku M.R. Štefánika v Bratislave v noci z 2. na 3. septembra 2012. O výsledkoch kontroly bude BR SR informovať.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí pán Lajčák uviedol, že z pohľadu ministerstva zahraničných vecí neeviduje udalosti alebo aktivity, ktoré by primárne ohrozovali bezpečnosť SR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Správa o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike na národnej úrovni
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Kaliňák. K materiálu bol prizvaný Ing. Ladislav SZAKÁLLOS z Ministerstva vnútra SR.
Pán minister uviedol, že materiál poskytuje komplexnú informáciu o aktuálnom stave prípravy cvičenia. Cieľom cvičenia je precvičiť a preveriť vzájomné väzby orgánov krízového riadenia, ďalších orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a všetkých relevantných zložiek na vznik mimoriadnej udalosti spôsobenej haváriou na jadrovom zariadení Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 305, ktorým súhlasila s materiálom „Správa o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike na národnej úrovni“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh na zrušenie obmedzených vzdušných priestorov R51 a R52 rozširujúcich ochranné priestory jadrových elektrární Mochovce a Jaslovské Bohunice
Materiál predložil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Počiatek.
Pán minister uviedol, že materiál sa predkladá ako iniciatívny materiál. Konštatoval, že na vstup do obmedzených vzdušných priestorov R51 a R52 je potrebné letové povolenie, ktoré vydáva stanovište letových prevádzkových služieb. Malé lietajúce zariadenia častokrát nie sú vybavené rádiostanicou, a preto o toto povolenie nemôžu požiadať. V strede uvedených obmedzených vzdušných priestorov sa nachádzajú zakázané vzdušné priestory, ktoré aj po zrušení obmedzených vzdušných priestorov zostanú zachované.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 306, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na zrušenie obmedzených vzdušných priestorov R51 a R52 rozširujúcich ochranné priestory jadrových elektrární Mochovce a Jaslovské Bohunice“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie
Materiál predložila ministerka zdravotníctva SR pani Zvolenská. K materiálu bol prizvaný Ing. Anton Tencer z Ministerstva zdravotníctva SR.
Pani ministerka uviedla, že návrh obsahuje aktualizáciu zabezpečovania lôžok poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom ktorých Ministerstvo zdravotníctva SR deklaruje možnosti rezortu zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, ako i možnosti zdravotníctva navýšiť svoje výkonové kapacity v čase štátom vyhlásených ohrozených stavov alebo mimoriadnych udalostí.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 307, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Straka.
Pán tajomník uviedol, že materiál sa predkladá ako iniciatívny na základe žiadostí podpredsedu vlády a ministra vnútra SR a ministra hospodárstva SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Konštatoval, že ide o zmenu člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a o zmenu členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie a že nie sú známe prekážky vo vymenovaní navrhovaných kandidátov na členov výborov.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 308, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“ schválila.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

KBR