25.10.2012

Záznam zo 47. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 10. októbra 2012

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Na zasadnutí bol ospravedlnený neprítomný podpredseda vlády a minister financií. Ospravedlnil sa aj prizývaný riaditeľ SIS. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Program rokovania Bezpečnostná rada SR schválila v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

Pán Kaliňák informoval o pozitívnom vývoji bezpečnostnej situácie v SR z pohľadu ministerstva vnútra. Medziročne došlo k poklesu počtu trestných činov. Výrazne sa znížil počet vrážd, medziročne o 33 %. Ďalej uviedol, že v posledných týždňoch bolo vykonaných 37 950 kontrol v súvislosti so zákazom predaja alkoholu a kontrolou alkoholu dovážaného z ČR. Rovnako došlo k zníženiu počtu dopravných nehôd a ich následkov.
Pán Lajčák popísal bezpečnostnú situáciu v Sýrii v spojitosti s občanmi SR, ktorí explicitne deklarovali svoj úmysel zostať naďalej na území Sýrie. Zároveň informoval o vývoji situácie medzi Sýriou a Tureckom. Turecko požiadalo Severoatlantickú alianciu o konzultácie.
Pán Glváč charakterizoval bezpečnostnú situáciu v Afganistane a označil ju za naďalej extrémnu s tendenciou ďalšieho zhoršovania sa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh „Komplexného civilno-vojenského pôsobenia Slovenskej republiky v medzinárodnom krízovom manažmente“

Materiál predložil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Lajčák. K materiálu bol prizvaný pán PhDr. Martin Sklenár, riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Pán podpredseda vlády uviedol, že materiál sa predkladá ako iniciatívny návrh a že jeho cieľom je reagovať na celkový trend v medzinárodnom krízovom manažmente (MKM). Deklaroval zámer, prostredníctvom kvalitatívne nového prístupu sústrediť úsilie na rozvoj komplexného civilno-vojenského pôsobenia pri predchádzaní a riešení kríz, ako aj koordinovanie, budovanie a nasadzovanie civilných a vojenských kapacít SR v MKM.
Navrhol zaviesť pravidelnú ročnú správu o pôsobení SR v aktivitách MKM, ktorá bude obsahovať informácie o zapojení sa SR do týchto aktivít prostredníctvom všetkých svojich príspevkov. Správa nahradí doterajšie čiastočné vyhodnocovania. Do konca roka 2013 bude zhodnotená funkčnosť a efektívnosť tohto prístupu a bude ďalej rozpracovaná v Koncepcii civilno-vojenského pôsobenia.
V závere uviedol, že materiál bol predmetom MPK a na rokovanie BR SR sa predkladá bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 309, ktorým súhlasila s materiálom Návrh „Komplexného civilno-vojenského pôsobenia Slovenskej republiky v medzinárodnom krízovom manažmente“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Blok materiálov (body 3,4,5) Správy štátnych hmotných rezerv SR (ďalej len „SŠHR SR“) predložil predseda SŠHR SR pán Kičura. K materiálom boli zo SŠHR SR prizvaní a po celú dobu boli prítomní: Mgr. Marcela RYBANSKÁ, riaditeľka Kancelárie predsedu, JUDr. Jakub KRISTÍN, štátny radca odboru hmotných rezerv, núdzových zásob ropy a ropnej bezpečnosti, Ing. Vladimír LAČOK, riaditeľ odboru hmotných rezerv, núdzových zásob a Mgr. Viliam MARUŠINEC, riaditeľ Odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob.
Pán predseda uviedol, že predkladané sú dve novely zákonov, ale po pripomienkovom konaní tieto zákony pôjdu ako dva úplne nové zákony. Zdôraznil, že k zákonu o štátnych hmotných rezervách prebehlo skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, všetky rozpory a všetky pripomienky boli odstránené, zákon prešiel Legislatívnou radou vlády SR. Požiadal Bezpečnostnú radu SR o odporučenie, aby zákon mohol byť predložený na rokovanie vlády SR.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 310, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony

Pán predseda SŠHR SR zdôraznil, že zákon prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, že všetky rozpory boli odstránené a že bol odporučený Legislatívnou radou vlády SR. Požiadal Bezpečnostnú radu SR o súhlas s návrhom zákona a odporučenie jeho predloženia na rokovanie vlády SR.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 311, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2013-2014

Pán predseda SŠHR SR uviedol, že materiál sa predkladá v súlade s §7 ods. 5 zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.
Zdôraznil, že cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť vláde Slovenskej republiky a Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky informáciu o priebežnom doplnení položiek pohotovostných zásob štátu so stavom k 30. 6. 2012.
Ďalej uviedol, že súčasťou predkladaného materiálu je aj informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu, ktorá sa každoročne do 30. septembra predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 197/2011.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 312, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2013-2014“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

KBR