21.12.2012

Záznam zo 48. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 12. decembra 2012

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia bol ospravedlnený podpredseda vlády a minister financií – na rokovaní v Národnej rade SR, a podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – na zahraničnej pracovnej ceste. Bezpečnostná rada bola uznášania schopná.
Program rokovania bol na žiadosť ministra obrany doplnený o bod 10). Bezpečnostná rada SR schválila doplnený program zasadnutia.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

Členovia Bezpečnostnej rady SR informovali o bezpečnostnej situácii a konštatovali, že nebola zaznamenaná jej zásadnejšia zmena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Aktualizovaná Koncepcia vyrozumenia a varovania obyvateľstva Slovenskej republiky do roku 2013

Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Kaliňák.
BR SR prijala uznesenie č. 313, ktorým súhlasila s materiálom Návrh „Aktualizovaná Koncepcia vyrozumenia a varovania obyvateľstva Slovenskej republiky do roku 2013“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Medzirezortný program 06E - Podpora obrany na roky 2013 až 2018

Materiál predložil minister obrany SR pán Glváč. Uviedol, že materiál predkladá na základe plánu práce Bezpečnostnej rady SR.
Konštatoval, že predmetný materiál je nadrezortný, týka sa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Správy štátnych hmotných rezerv SR a samozrejme Ministerstva obrany SR.
BR SR prijala uznesenie č. 314, ktorým súhlasila s materiálom „Medzirezortný program 06E - Podpora obrany na roky 2013 až 2018“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov

Materiál predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Kičura. Uviedol, že materiál predkladá na základe plánu práce Bezpečnostnej rady SR. Cieľom materiálu je informovať o zabezpečení núdzových zásob v roku 2012 ako aj o úlohách a potrebách spojených so zabezpečením núdzových zásob a najmä naplnenia Smernice Rady (EÚ) 2009/119/ES.
Zdôraznil, že materiál nemá finančný, ekonomický ani iný vplyv a preto navrhuje, aby Bezpečnostná rada SR tento materiál vzala na vedomie.
BR SR prijala uznesenie č. 315, ktorým materiál „Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2013

Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR pán Federič. Pán vedúci uviedol, že v súlade s uznesením 41. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky č. 285 zo dňa 22. novembra 2011 predkladá na prerokovanie návrh "Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2013".
BR SR prijala uznesenie č. 316, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2013“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2013

Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Straka. Uviedol, že predmetný návrh bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a s Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2012.
Konštatoval, že návrh plánu bol spracovaný na základe zaslaných podkladov od všetkých členov Bezpečnostnej rady SR, trvalo prizývaných na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Po odsúhlasení „Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2013“ v Bezpečnostnej rade SR bude materiál predložený na schválenie vláde SR.
BR SR prijala uznesenie č. 317, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2013“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady SR

Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Straka. Konštatoval, že predmetom návrhu je zmena predsedu Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, zmena predsedu Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie a zmena člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie.
BR SR prijala uznesenie č. 318, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady SR“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Plány práce výborov Bezpečnostnej rady SR na rok 2013

Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Straka. Konštatoval, že predmetné plány boli vypracované v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a v súlade s Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2012.
Zdôraznil, že pri tvorbe plánov sa vychádzalo z návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2013 a z podkladov členov výborov. Návrhy plánov práce schválili jednotlivé výbory na svojich zasadnutiach s odporúčaním ich schválenia v Bezpečnostnej rade SR.
BR SR prijala uznesenie č. 319, ktorým schválila materiál „Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2013“.
BR SR prijala uznesenie č. 320, ktorým schválila materiál „Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2013“.
BR SR prijala uznesenie č. 321, ktorým schválila materiál „Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2013“.
BR SR prijala uznesenie č. 322, ktorým schválila materiál „Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2013“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9) Návrh štatútu Národného bezpečnostného analytického centra - NBAC

Materiál predložil riaditeľ SIS pán Valko.
BR SR prijala uznesenie č. 323, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh štatútu Národného bezpečnostného analytického centra - NBAC“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10) Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva a Štatútu Vojenského spravodajstva

Materiál predložil minister obrany SR pán Glváč.
BR SR prijala uznesenie č. 324, ktorým materiál „Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva a Štatútu Vojenského spravodajstva“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11) Rôzne
- v bode rôzne neboli vznesené žiadne pripomienky.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

KBR