15.02.2013

Záznam zo 49. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 11. februára 2013

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister financií – na zahraničnej pracovnej ceste a ministerka zdravotníctva – pre chorobu. Bezpečnostná rada SR bola uznášania schopná.
Bezpečnostná rada SR rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby informoval o aktuálnej bezpečnostnej situácii.
Podpredseda vlády a minister vnútra informoval o vývoji dopravno-bezpečnostnej situácie za uplynulý rok a o aktuálnom stave vyhlásených mimoriadnych situácií v súvislosti so snehovou kalamitou.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Návrh na rozšírenie mandátu ozbrojených síl Slovenskej republiky v pozorovateľskej misii UNTSO na Blízkom východe

Materiál predložil minister obrany SR pán Glváč. Za ministerstvo obrany sa predloženia materiálu zúčastnili Mgr. Katarína Bartosiewiczová a Mgr. Pavol Svetík.
Pán minister uviedol, že pozorovateľská misia UNTSO je najstaršou mierovou misiou OSN, ktorá vznikla roku 1948 a jej hlavnou úlohou je monitorovanie plnenia a dohliadanie nad plnením dohôd o prímerí v regióne. UNTSO vykonáva pozorovaciu činnosť na hraniciach 4 štátov, Libanonu, Egypta, Sýrie a Jordánska so štátom Izrael. Slovenský profesionálny vojaci pôsobia v UNTSO na základe uznesenia NR SR z 1. júla 1998 a uznesenia vlády SR z 12. decembra 2007 s obmedzením na výkon činnosti len na území štátov Izrael, Libanon a Sýria. V nadväznosti na aktuálne záujmy Slovenskej republiky a potreby pozorovateľskej misie UNTSO Ministerstvo obrany SR navrhuje rozšíriť mandát na pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl SR v tejto pozorovateľskej misii na celú danú oblasť.
V pozorovateľskej misii UNTSO môže pôsobiť 5 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeden z našich príslušníkov má byť poverený pôsobením na styčnom úrade v Egypte. Pretože pôsobenie v Egypte nebolo zahrnuté v pôvodne schválenom mandáte, uviedol minister obrany potrebu riešenia.
Zdôraznil, že materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR sa predkladá bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 325, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na rozšírenie mandátu ozbrojených síl Slovenskej republiky v pozorovateľskej misii UNTSO na Blízkom východe“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Rôzne

Minister obrany požiadal o ústretovosť pri riešení podobných situácií a uviedol, že pravdepodobne bude potrebné v tomto mesiaci zvolať ešte jedno zasadnutie Bezpečnostnej rady SR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR