02.03.2004

Záznam zo 6. rokovania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 2. marca 2004

Záznam zo 6. rokovania Bezpečnostnej rady SR konaného dňa 2. marca 2004


Rokovanie otvoril a viedol, v zasadacej miestnosti č. 103 Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave, predseda Bezpečnostnej rady SR (ďalej len BR SR), pán Mikuláš Dzurinda.


Po úvodnom privítaní členov Rady ich vyzval, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu rokovania. Program rokovania bol schválený bez pripomienok.


Jednotlivé body programu prerokovala BR SR s týmito závermi:K bodu : 1

ZAMERANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚRADU VLÁDY SR V OBLASTI BEZPEČNOSTI ŠTÁTU NA 1. POLROK 2004

Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády, pán Hudec. Pripomenul, že kontroly budú vykonané formou kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a budú vykonané zástupcami Kancelárie Bezpečnostnej rady SR a prizvanými osobami z ministerstva obrany.


K materiálu podstatné pripomienky vznesené neboli.


Číslo predloženého materiálu: ÚV-261/2003-KBR.

Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 23.

K bodu : 2


NÁVRH NA ZMENU KONCEPCIE BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Návrh predložil a uviedol minister vnútra, pán Palko. Pripomenul, že sa jedná o zavedenie nového modelu riadenia - zriadením stáleho koordinačného strediska Úradu vlády v podobe Národného strediska krízového riadenia (NSKR), ktoré by bolo postavené na profesionálnej báze. Bolo by v ňom zastúpené aj Situačné centrum (SITCEN). NSKR by zabezpečovalo plnenie úloh na monitorovanie, analýzu, plánovanie a koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a ďalších orgánov určených na riešenie úloh bezpečnosti štátu a ako aj prepojenia na podobné krízové pracoviská medzinárodných organizácií najmä NATO a EÚ. V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu by bolo NSKR doplňované o vyčlenených zamestnancov ministerstiev, OÚOŠS, SIS, GŠ OS a ďalších orgánov na základe potreby. Ďalej uviedol, že NSKR nahradí činnosť doterajšieho Ústredného krízového štábu (ÚKŠ).


Ďalšou úlohou nového modelu riadenia sa počíta s dobudovaním pracovísk krízového riadenia ÚOŠS, OÚOŠS a ďalších orgánov štátu podľa potrieb, s prepojením na NSKR. Ďalej stredísk krízového riadenia na stupni kraj s prepojením na NSKR a na stupni obvod s prepojením na kraj a obce.


V rozprave sa ukázalo, že je potrebné dôkladnejšie zvážiť a jasne charakterizovať navrhované postavenie, charakter a zloženie BR SR.


Z dôvodu neprítomnosti všetkých predkladateľov bol materiál odročený na budúce jednanie Rady.


Číslo predloženého materiálu: ÚV-1711-4/2004-KBR.


Predložený materiál bol odročený na ďalšie rokovanie.


Bezpečnostná rada SR k predloženému materiálu navrhované uznesenie n e p r i j a l a. Odporučila predkladatelom materiál dopracovať v zmysle vznesených pripomienok.
K bodu : 3


INFORMÁCIA O VÝVOZE, DOVOZE A REEXPORTE VOJENSKÉHO MATERIÁLU


Materiál bol "Dôverný".


Číslo predloženého materiálu: MH-D-46/2004-OOUS.


Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 24.
K bodu : 4


NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ RADY SR NA ROK 2004


Návrh uviedol osobne predseda BR SR a predseda vlády, pán Dzurinda. Požiadal prítomných o vyjadrenie k predloženému návrhu. Podstatná pripomienka predsedu S ŠHR SR, bola zapracovaná. Ďalej bolo konštatované, že návrh bol spracovaný na základe podkladov jednotlivých rezortov, ale už dnes je potrebné povedať, že v blízkej dobe bude doplnený o ďalšie materiály zo súčasne platného Plánu rokovania vlády na rok 2004, a to v súlade s prijatým zákonom č.110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru, ktorý vstupuje do platnosti dňom 1. apríla 2004. (Zákon vyšiel v zbierke zákonov až po rokovaní BR SR - 4. marca 2004)


Číslo predloženého materiálu: ÚV-150-6/2004-KBR.


Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 25.
K bodu : 5


R ô z n e:  1. ÚSTNA INFORMÁCIA O SÚČASTNOM STAVE POKRYTIA TVORBY NÚDZOVÝCH ZÁSOB ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV

Informáciu predložil predseda Správy Štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR), pán Tušim. Uviedol, že SŠHR plní úlohy podľa schváleného plánu do roku 2008. Ozrejmil plnenie plánu v roku 2004. Uviedol množstvá limitovaných materiálov a problémy s ich zaobstarávaním. V závere požiadal prítomných o prehodnotenie potreby množstva a druhov limitovaných zásob z dôvodu , aby sme sa správali racionálne a ekonomicky.


Informácia bola prijatá a vzatá na vedomie bez pripomienok, uznesenie prijímané nebolo.
  1. ZMENA UZNESENIA BR SR Č. 17/2003

Minister vnútra pán Palko požiadal BR SR o zmenu jej uznesenia č. 17 z 5. rokovania - kap. II bod 1 písm. c), k informácii o opatreniach SIS na zamedzenie zneužívania odpočúvania telefonických hovorov takto:


c) predložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady SR návrh na vytvorenie medzirezortnej expertnej skupiny na posúdenie najvhodnejšieho riešenia zabezpečenia systémov odpočúvania telefonických hovorov pred zneužitím a na koordináciu technických a zmluvných otázok realizácie u telekomunikačných operátorov za jednotlivé štátne orgány.


Termín: Na najbližšej schôdzi BR SR


Bezpečnostná rada SR žiadosti ministra vnútra vyhovela a p r i j a l a uznesenie č. 26.


Uznesenie bolo splnené. Prítomní boli oboznámení s menovitým zložením komisie, ktorá už pracuje na zadanej úlohe. O stave plnenia úlohy bude informovať pán Palko na nasledujúcom rokovaní BR SR.
V závere rokovania p. Dzurinda poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil o 16.10 hod.

KBR SR