06.05.2014

Záznam zo 63. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR per-rollam z 30. apríla 2014

Materiál bol predložený ako inciatívny a na základe rozhodnutia predsedu Bezpečnostnej rady SR v súlade s čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady SR prerokovaný formou per rollam.
Kancelária Bezpečnostnej rady SR distribuovala dňa 30. apríla 2014 priamo na zasadnutí vlády SR uznesenie k predkladanému materiálu členom Bezpečnostnej rady SR:
Robert FICO, predseda BR SR
Martin GLVÁČ, člen BR SR
Peter KAŽIMÍR, člen BR SR
Tomáš BOREC, člen BR SR
Zuzana ZVOLENSKÁ, členka BR SR
Miroslav LAJČÁK, člen BR SR
Ján POČIATEK, člen BR SR
Podpredseda Bezpečnostnej rady SR, podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák a minister hospodárstva SR pán Tomáš Malatinský neboli prítomní na rokovaní vlády SR.
Všetci prítomní členovia Bezpečnostnej rady SR mali súhlasné stanoviská bez pripomienok. Podľa čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady SR sa predložené uznesenie k materiálu „Návrh na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014“ považuje za schválené.
Schválené uznesenie (č. 375) je prílohou záznamu.

Kancelária BR SR