05.06.2014

Záznam zo 66. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 28. mája 2014

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu. Zo zasadnutia bola ospravedlnená ministerka zdravotníctva SR pani Zuzana Zvolenská a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR pán genpor. Marián Áč. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná. Na zasadnutie Bezpečnostnej rady SR bol prizvaný pán genpor. Milan Maxim náčelník Generálneho štábu OS SR.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s navrhovaným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí prezentoval aktuálne bezpečnostné riziká vo svete. Uviedol, že ukrajinské prezidentské voľby prebehli bez vážnejších konfliktov v súlade s volebnými štandardmi a boli uznané za legitímne. Novozvolený prezident Ukrajiny pán Petro Porošenko sa vyslovil za otvorený dialóg s Ruskou federáciou. Napriek týmto faktom je bezpečnostná situácia na východnej Ukrajine stále kritická a naďalej platí cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2. stupňa, t.j. zvážiť nevyhnutnosť vycestovania do celej krajiny. V súvislosti s cestovaním poukázal na porovnanie počtov žiadostí o víza s minulým rokom. K 25. máju 2014 bolo podaných devätnásť tisíc tristo žiadostí, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o viac ako päťdesiat percent.
Na sankčnom zozname zostáva naďalej 61 fyzických osôb a 2 krymské spoločnosti. Európska rada by mala 26. a 27. júna 2014 podpísať asociačnú dohodu a dohodu o voľnom obchode s Ukrajinou. Za pozitívne v oblasti energetickej bezpečnosti označil trojstranné rokovania medzi Ruskou federáciou, Ukrajinou a Európskou úniou týkajúce sa exportu zemného plynu na Ukrajinu. Ruská federácia je pripravená diskutovať o cenách plynu pre Ukrajinu v prípade, ak Ukrajina splatí svoj dlh.
Ďalej pán podpredseda vlády informoval o devastačných povodniach v Srbsku, Bosne a Hercegovine, kde je kritická situácia. Vyzdvihol kvalitnú spoluprácu krízových tímov Slovenska a postihnutých krajín pri odovzdávaní zásielok humanitárnej pomoci. Taktiež požiadal o zváženie poskytnutia ďalších prostriedkov na odstránenie následkov povodní a odporúča, aby sa Slovensko aktívne zapojilo do procesu odstraňovania ich následkov.
Na záver pán podpredseda vlády informoval o zhoršenej bezpečnostnej situácii v Líbyi a Thajsku. Situácia v Líbyi nie je pod žiadnou kontrolou a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo cestovné odporúčanie 3. stupňa, čo znamená necestovať do tejto krajiny od 23. mája 2014. V Thajsku prevzala moc armáda a platí zákaz nočného vychádzania, čo komplikuje celú situáciu. Pre Thajsko platí cestovné odporúčanie 2. stupňa, t.j. zvážiť nevyhnutnosť vycestovania do krajiny.
Predseda Bezpečnostnej rady SR potvrdil záujem Európskej rady riešiť krízovú situáciu v Srbsku, Bosne a Hercegovine a uviedol, že Európska komisia predloží v blízkej dobe plán podpory.
Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za informácie k celkovej bezpečnostnej situácii. Bezpečnostná rada SR vzala informácie na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Zámer zriadenia stáleho Situačného centra Slovenskej republiky pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
Materiál predložil predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico na základe opatrenia na zachovanie bezpečnosti SR č. 1 uvedeného v Správe o bezpečnosti SR za rok 2012, ktoré vláda Slovenskej republiky uložila plniť uznesením č. 325 z 26. júna 2013.
Predkladaný zámer poukazuje na potrebu stáleho a plynulého toku informácií, ktoré budú podkladom pre rozhodovanie v oblasti bezpečnosti štátu.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 380, ktorým s materiálom „Zámer zriadenia stáleho Situačného centra SR pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v SR a vo svete“ súhlasila a odporučila vláde SR súhlasiť s navrhovaným materiálom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka na základe zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru, podľa ktorého Bezpečnostná rada SR posudzuje a raz ročne predkladá vláde SR na prerokovanie správu s návrhmi opatrení.
Správa bola vypracovaná medzirezortnou pracovnou skupinou v súlade s Metodikou na vypracúvanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky. Aj napriek pokračujúcej tendencii vývoja tzv. asymetrických bezpečnostných hrozieb udalosti posledného obdobia ukázali, že klasické bezpečnostné hrozby stále pretrvávajú.
Na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bola správa predložená bez rozporov. Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 381, ktorým materiál „Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR vziať na vedomie navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh na zabezpečenie prípravy vykonania vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO Cyber Coalition 2014
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Národného bezpečnostného úradu pán Roman Konečný.
Cieľom cvičenia je zapojenie Slovenskej republiky do rozhodovacieho procesu a precvičenie technických a operačných spôsobilostí NATO a členských krajín NATO pre prípad kybernetických útokov. V materiáli je stanovený mandát a úlohy pre koordinátora prípravy cvičenia, ktorým je navrhovaný riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 382, ktorým s materiálom „Návrh na zabezpečenie prípravy vykonania a vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO Cyber Coalition 2014“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti
Materiál predložila predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR pani Marta Žiaková na základe bodu B. 2. uznesenia vlády SR č. 647/2012.
Slovenská republika pri využívaní jadrovej energie dodržiava národný právny rámec, ktorý je v plnej miere zosúladený s požiadavkami Európskej únie a s ostatnými medzinárodným záväzkami Slovenskej republiky v tejto oblasti. Zámerom predkladaného materiálu je predstaviť jednotný dokument, ktorý poskytuje ucelené zhrnutie národnej politiky, zásad, stratégie a smerovania jadrovej bezpečnosti pre jadrové elektrárne a k nim vztiahnuté jadrové zariadenia prevádzkované alebo budované v Slovenskej republike. Materiál obsahuje základné bezpečnostné ciele, princípy a mechanizmy na ich uplatnenie, respektíve na ich trvalé zvyšovanie.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 383, ktorým s materiálom „Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajované materiály:

I. Hodnotenie rizík pre kritickú infraštruktúru v Slovenskej republike v súvislosti s vývojom na Ukrajine
Materiál predložil riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Ján Valko.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala k predloženému materiálu uznesenie č. 384.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR