04.11.2014

Záznam zo 69. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 22. októbra 2014

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister financií SR pán Peter Kažimír a minister hospodárstva SR pán Pavol Pavlis. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s navrhovaným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete so zameraním na šíriaci sa vírus EBOLA a na ISIS
(ústne informácie)
Na úvod riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) pán Ján Valko informoval prítomných o problematike a aktivitách Islamského štátu. V rámci svojej informácie upriamil pozornosť na legislatívne opatrenia.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Miroslav Lajčák v nadväznosti na príspevok riaditeľa SIS informoval o zámere vytvorenia medzirezortnej koordinačnej skupiny na úrovni štátnych tajomníkov za účasti spravodajských služieb so zameraním na Ebolu a Islamský štát s cieľom koordinovať postupy a vyhodnocovať legislatívne opatrenia, ktoré prijali jednotlivé členské štáty Európskej únie (EÚ), pripravovať návrhy pre Bezpečnostnú radu SR a vládu SR. Zdôraznil, že vytvorením tejto koordinačnej skupiny Slovenská republika vyšle signál pre Európsku úniu, že je súčasťou spoločného úsilia pri riešení problematík súvisiacich s Ebolou a Islamským štátom. Podpredseda vlády odporučil, aby túto koordinačnú skupinu viedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Peter Burian.
Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky súhlasil s vytvorením medzirezortnej koordinačnej skupiny a s predneseným návrhom na post vedúceho tejto skupiny.
K problematike vírusu Ebola ministerka zdravotníctva pani Zuzana Zvolenská informovala o kritickej situácii v Guinei a v Siera Leone, kde narastá počet nakazených vírusom a liečebné kapacity sú na hraniciach možností. Hovorila o možnosti zapojenia sa Slovenskej republiky do medzinárodného cvičenia zameraného na zabránenie šírenia vírusu, ktoré sa pripravuje v Nemecku. Informovala o kapacitných možnostiach Slovenskej republiky z hľadiska vybavenosti zdravotníckym materiálom na transportovanie a samotnú liečbu nakazených osôb a o stave pripravenosti zdravotníckeho personálu, ako postupovať pri liečení a používaní špecializovaných prostriedkov na liečenie. Taktiež uviedla informácie o vybavenosti priestorov bratislavského letiska termovizuálnymi kamerami a dvomi izolačnými miestnosťami na zadržanie osôb prejavujúcich príznaky ochorenia.
Podpredseda vlády pán Miroslav Lajčák k príspevku pani ministerky doplnil informácie zo zasadnutia Rady pre vonkajšie vzťahy ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, z ktorého vyplynuli dva závery. Prvým je garantovať zdravotníkom, že v prípade nákazy bude o nich adekvátne postarané v krajinách EÚ. Druhý záver pojednáva o vytvorení Task-Force Ebola v rámci EÚ a o ustanovení splnomocnenca EÚ pre Ebolu.
Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za príspevky a skonštatoval, že Bezpečnostná rada SR vzala tieto informácie na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v oblasti obrany
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál.
Predmetom predloženého návrhu je stanovenie základných oblastí foriem a princípov realizácie vzájomnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky v oblasti obrany. Realizácia navrhovanej dohody nebude klásť nároky na zvyšovanie finančných požiadaviek na štátny rozpočet a na verejné financie a je v súlade so záujmami zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 394, ktorým s materiálom „Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v oblasti obrany“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál.
Ministerstvo obrany požiadalo o zrušenie úlohy predložiť Smernicu pre obranné plánovanie Slovenskej republiky v dôsledku vyhodnocovania vývoja bezpečnostnej situácie Slovenskej republiky vo vzťahu k situácii na Ukrajine, prehodnocovania zámerov a úloh Aliancie ako aj v dôsledku pripravovania Rozvojového plánu rezortu obrany s výhľadom do roku 2024. Po zapracovaní uvedených prvkov do smernice bude smernica predložená na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 395, ktorým s materiálom „Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Rôzne
Tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka informoval predsedu Bezpečnostnej rady SR a jej členov o rokovaní krajín V4, ktoré sa uskutočnilo na úrovni tajomníkov bezpečnostných rád v dňoch 19. až 21. októbra 2014.
Predmetné rokovanie je jednou z aktivít počas predsedníctva Slovenskej republiky v rámci krajín V4 a nadviazalo na rokovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2012 a 2013. V rámci rokovania si tajomníci bezpečnostných rád vymenili názory na témy týkajúce sa implikácie záverov samitu NATO vo Walese, na možnosti spolupráce krajín V4 na úrovni bezpečnostných rád v oblasti obranných spôsobilostí. Zároveň si vymenili skúsenosti z riešenia otázok v oblasti kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni a venovali sa problémom energetickej bezpečnosti. Poslednou témou rokovania bolo identifikovanie poklesu všeobecného povedomia o bezpečnosti štátu nielen u mládeže ale ja u dospelej populácie krajín V4 a zvažovali sa možné formy spolupráce v oblasti vzdelávania ako zmeniť celospoločenské vnímanie a pochopenie bezpečnosti štátu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajovaný materiál:

I. Návrh na obstaranie taktických dopravných lietadiel C-27J Spartan

Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Materiál „Návrh na obstaranie taktických dopravných lietadiel C-27J Spartan“ bol odsúhlasený s uplatnením pripomienky predsedu Bezpečnostnej rady SR. Bezpečnostná rada SR prijala k predloženému materiálu uznesenie č. 396 a odporučila vláde súhlasiť s predloženým návrhom.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR