06.07.2004

Záznam zo 7. rokovania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 6. júla 2004

Rokovanie otvoril a viedol, v zasadacej miestnosti č. 103 Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave, predseda Bezpečnostnej rady SR, pán Mikuláš Dzurinda.
Po úvodnom privítaní členov Bezpečnostnej rady SR (ďalej len BR SR) ich vyzval, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu rokovania. Program rokovania bol schválený bez pripomienok.
Jednotlivé body programu prerokovala BR SR s týmito závermi:


1. k Návrhu opatrení na realizáciu zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru

Návrh predložil a uviedol pán Straka, poverený riadením Kancelárie Bezpečnostnej rady SR. Pripomenul, že návrh opatrení na realizáciu zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru vyplýva z úloh, ktoré sú stanovené v jeho jednotlivých častiach pre BR SR, výbory BR SR a Kanceláriu BR SR.

K materiálu neboli vznesené podstatné pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-648-1/2004-KBR.
BR SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 27.


2. k Správe z kontroly zabezpečenia, skladovania a ochraňovania hmotných rezerv v oblasti pohonných hmôt a mazív, úrovne a pripravenosti ich vyskladnenia pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky

Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán Hudec.
Materiál je charakteru utajenia „Vyhradené“.
BR SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 28.


3. k Správe o stave zabezpečenia obrany Slovenskej republiky za rok 2003

Správu predložil minister obrany SR, pán Liška.
Materiál je charakteru utajenia „Dôverné“.
BR SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 29.

4. k Programovému plánu rezortu ministerstva obrany
na roky 2005 až 2010

Programový plán predložil na základe Plánu rokovaní BR SR na rok 2004 minister obrany SR, pán Liška.
Materiál je charakteru utajenia „Dôverné“.
BR SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 30.5. k Strategickému zameraniu Vojenského spravodajstva v informačnej oblasti na roky 2004 - 2008

Materiál predložil a uviedol minister obrany SR, pán Liška.
Materiál je charakteru utajenia „Tajné“.
BR SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 31.6. k Zámeru zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií

Materiál predložil a uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pán Kotuľa, na základe Plánu rokovaní BR SR na rok 2004.
Vo svojom vystúpení ďalej uviedol, že cieľom materiálu je vytvorenie podmienok na postupné vybudovanie národného systému núdzových komunikácií tak, aby bol kompatibilný so systémami iných, najmä európskych krajín v záujme vytvorenia fungujúceho systému medzinárodných núdzových komunikácií.
K uvedenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: 1150/M-2004.
BR SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 32.7. k návrhu Rozdelenia výkonu preventívnych opatrení ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

Materiál predložil a uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pán Kotuľa.
Materiál je charakteru utajenia „Vyhradené“.
BR SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 33.

8. ku Koncepcii rozvoja štátnych hmotných rezerv

Materiál predložil a uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR (ďalej SŠHR), pán Tušim, na základe Plánu rokovaní BR SR na rok 2004. Zdôraznil, že materiál je potrebné prerokovať, nakoľko SŠHR SR sa riadi od roku 1998 Koncepciou, ktorá už v súčasnosti nevyhovuje podmienkam v tejto oblasti a naviac došlo k výrazným zmenám k zapojeniu do širšieho ekonomického prostredia a bezpečnostných štruktúr. V súčasnosti už sú pozmenené aj priority, ktoré boli vytýčené v predchádzajúcom období i z dôvodu nášho vstupu do Európskej únie a NATO. V materiály navrhol znižovať hmotné rezervy tak, ako sú v súčasnosti ponímané. Takto získané peniaze, by bolo možné sústrediť na budovanie mobilizačných rezerv, novej kategórie rezerv pohotovostných zásob a do núdzových zásob ropy.
V rozprave k uvedenému materiálu neboli vznesené podstatné pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: 2004/9244-PRED.
BR SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 34.9. k Aktualizácii požiadaviek a potrieb finančných prostriedkov na vybudovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike

Materiál predložil a uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR, pán Tušim, ktorý pripomenul, že materiál sa predkladá na základe Plánu rokovaní BR SR na rok 2004.
Vo svojom vystúpení uviedol, že v prvej časti je vykalkulovaná potreba finančných prostriedkov na tvorbu núdzových zásob na určité časové obdobie. V druhej časti je uvedená požiadavka na miesto uskladnenia a potrebu disponibilných materiálov. V tejto časti tiež konštatoval, že štát nie je schopný zo svojich prostriedkov vybudovať skladovacie priestory, a preto sa navrhuje, aby bol vykonaný prieskum trhu a vypísaný tender na skladovanie týchto materiálov a rezerv.
V tretej časti navrhol systém tvorby ropného fondu, s ktorým nesúhlasí Ministerstvo financií SR, nakoľko sa jedná o mechanizmus automatického plnenia fondu, z ktorého sa následne hradia náklady na spravovanie rezerv.
Z rozpravy k uvedenému materiálu vyplynulo, že materiál v jeho tretej časti je potrebné dopracovať, tak aby sa vyšpecifikovalo krytie ropného fondu prostredníctvom obligatórnej požiadavky Ministerstva hospodárstva SR v rozpočte na kalendárny rok a následne tento materiál predložiť na ďalšie rokovanie BR SR.
K uvedenému materiálu neboli vznesené iné pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: SŠHR SR-2004/13416-PRED.
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 35.10. rôzne

A) Informácia o príprave cvičení krízového manažmentu NATO a EÚ v roku 2005 a skúsenosti z prechádzajúcich cvičení

Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR, pán Kukan. Uviedol, že cvičenia NATO s označením CMX sú politicko-vojenské cvičenia určené na preskúšanie súčasných a vytvárajúcich sa opatrení a postupov krízového manažmentu. Úlohou týchto cvičení je udržiavať a zlepšovať schopnosti NATO, zvládnuť krízy a vymieňať si skúsenosti z reálnych kríz a operácií. SR sa na týchto cvičeniach zúčastňuje prostredníctvom zástupcov určených ústredných orgánov štátnej správy pravidelne podľa plánu. Podobné cvičenia krízového manažmentu sú vykonávané aj v rámci EÚ s označením CME, ktoré bude v roku 2005 vykonané v mesiaci máj a jún za účasti určených predstaviteľov zo SR. Vojenské cvičenie EÚ s označením CPX zamerané na interakciu operačného veliteľstva EÚ v operácii vedenej EÚ bez využitia síl a prostriedkov NATO sa uskutoční v novembri 2005.
Informácia bola vzatá na vedomie bez pripomienok.

B) Ústna informácia k materiálu Návrh na zmenu Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Ústnu informáciu predložil minister vnútra SR, pán Palko. Uviedol, že na základe vznesených pripomienok k materiálu Návrh na zmenu Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky, inicioval podpredseda BR SR v súčinnosti s ministrami hospodárstva, vnútra, obrany, zahraničných vecí a zdravotníctva pracovné stretnutie na ujednotenie názorov k predmetným otázkam.
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 7. apríla 2004 na Ministerstve spravodlivosti SR, kde bol podrobne prediskutovaný, okrem navrhovaného postavenia a zloženia BR SR aj navrhovaný model riadenia v bezpečnostnom systéme SR.
Z vystúpení ministrov a štátnych tajomníkov uvedených rezortov na tomto stretnutí vyplynuli tieto návrhy a odporúčania:
- bezpečnostné rady na jednotlivých úrovniach riadenia v Bezpečnostnom systéme SR vytvoriť jednotne. Ich pôsobnosť by mala charakter stáleho poradného orgánu na báze expertov,
- potrebné je vypracovať projekt Navrhovaného modelu riadenia v Bezpečnostnom systéme SR, v ktorom by zohrávalo koordinačnú úlohu Národné stredisko krízového riadenia (NSKR) a ktorý bude prílohou predmetného materiálu.
Na základe týchto stanovísk navrhol minister vnútra, pán Palko rozhodnúť o ďalšom postupe pri príprave materiálu:
- Návrh na zmenu Koncepcie Bezpečnostného systému SR,
- Komplexný plán výstavby a ďalšieho rozvoja Bezpečnostného systému SR do roku 2010.

Ústna informácia bola vzatá na vedomie bez pripomienok.
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 36.

C) Ústna informácia o plnení úloh medzirezortnej expertnej skupiny

Ústnu informáciu predložil minister vnútra SR, pán Palko.
Ústna informácia je charakteru utajenia „Vyhradené“.
Ústna informácia bola vzatá na vedomie bez pripomienok.


V závere rokovania BR SR, pán Mikuláš Dzurinda, poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil o 14.20 hod.

KBR SR