26.11.2014

Záznam zo 70. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky – per rollam

„Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie
o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky“ predložil na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky minister hospodárstva Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.
V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky predsedajúci požiadal členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, aby o predmetnom návrhu rozhodli formou per rollam.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky odsúhlasila predložený materiál bez pripomienok a prijala predložené uznesenie.

Kancelária BR SR