09.09.2015

Záznam zo 79. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 26. augusta 2015

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister financií SR pán Peter Kažimír, minister životného prostredia SR pán Peter Žiga, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Ján Počiatek a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR pán gen. Marián Áč. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bola uznášaniaschopná. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky súhlasila s návrhom programu a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie informácie o aktivitách Islamského štátu, o nedávnych teroristických útokoch v Egypte, Turecku, Tunisku a o migračnej kríze. Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Robert Fico nevylúčil možnosť zvolania neplánovaných zasadnutí rady z dôvodu migračnej krízy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu boli prizvaní z Ministerstva obrany SR pani Adriana Tóthová, páni Milan Brach a Peter Kozák.
Cieľom navrhovanej úpravy ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. je rozšíriť zloženie ozbrojených síl o občanov, ktorí v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy vykonajú základný vojenský výcvik, a tým sa pripravujú na obranu štátu. Táto forma dobrovoľnej prípravy občanov na obranu štátu bude upravená spracovaním samostatného všeobecne záväzného právneho predpisu. Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Navrhovaná právna úprava vytvorí podmienky pre posilnenie spôsobilostí ozbrojených síl bez potreby vyhlásenia krízového stavu.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 442, ktorým s materiálom „Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015. K prerokovaniu boli prizvaní z Ministerstva obrany SR panie Adriana Tóthová a Dagmar Šalátová a páni plk. Róbert Tibenský a Milan Brach.
Účelom návrhu zákona je skvalitniť riadenie obrany štátu vrátane procesu plánovania obrany štátu so zameraním na zefektívnenie prípravy a použitia kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl Slovenskej republiky a podpory obrany štátu, ako aj precizovať terminológiu a niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Minister obrany SR pán Martin Glváč v úvodnom slove požiadal o úpravu textu v § 3 odsek 5 návrhu uvedeného zákona.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 443 a materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov“ odsúhlasila s pripomienkou a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu boli prizvaní z Ministerstva obrany SR pani Adriana Tóthová a páni plk. Róbert Tibenský, Milan Brach a plk. Tomáš Szalai.
Účelom návrhu zákona je predovšetkým napĺňať cieľ v oblasti tvorby záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) z radov občanov, ktorí prejavia záujem dobrovoľne sa zúčastniť vojenského výcviku prostredníctvom dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorí nevykonali vojenskú službu, ani štátnu službu v služobnom pomere a ich zaradenie do záloh ozbrojených síl je tak v súčasnosti vylúčené. V súvislosti s výrazným úbytkom vojakov v zálohách ozbrojených síl a vývojom bezpečnostného prostredia vo svete je cieľom návrhu zákona vytvoriť podmienky na dobrovoľnú vojenskú prípravu občanov na obranu vlasti už v stave bezpečnosti. Súvisiace zákony sa novelizujú s cieľom upraviť podmienky občanom, ktorí prejavia aktívny záujem o riešenie otázok obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky tak, aby neboli výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy, vykonávaním pravidelných cvičení alebo plnením úloh ozbrojených síl negatívne postihovaní v súvisiacich osobných alebo pracovných aspektoch.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 444, ktorým s materiálom „Návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ súhlasila a odporučila vláde schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Návrh zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona vymedzujú látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Materiál predložil minister spravodlivosti SR pán Tomáš Borec ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z Ministerstva spravodlivosti SR pán Juraj Palúš a Richard Sviežený.
Obsah návrhu zákona tematicky rieši problematiku falšovania liekov a boja proti nelegálnemu obchodu s látkami s hormonálnym a anabolickým účinkom, problematiku cudzích bojovníkov „foreign fighters“, vybrané odporúčania MONEYVAL, čiastočnú transpozíciu smernice 2012/29/EÚ v častiach týkajúcich sa garancie procesných práv poškodených v trestnom konaní, úplnú transpozíciu smernice 2014/62/EÚ, problematiku uchovávania a využívania tzv. prevádzkových a lokalizačných telekomunikačných údajov na účely trestného konania a mimo trestného konania.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 445, ktorým s materiálom „Návrh zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona vymedzujú látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Národného bezpečnostného úradu pán plk. Roman Konečný.
Návrh zákona vymedzuje kompetenciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zveruje ju do pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu ako ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť. Návrh zákona zároveň v rámci spoločných úloh ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy určuje vecne príslušným autoritám pre kybernetickú bezpečnosť plnenie úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci svojej vecnej pôsobnosti.
Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 446, ktorým s materiálom „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál.
Navrhovaná aktualizácia v nadväznosti na rokovania so zahraničnými partnermi v rámci medzinárodnej spolupráce zohľadňuje spresnenie termínov, doplnenie vojenskej techniky, zmenu participujúcej krajiny, zvýšenie počtu príslušníkov zahraničných ozbrojených síl a doplnenie dvoch vojenských cvičení. Z dôvodu, že predmetným materiálom sa menia údaje už schválených vojenských cvičení a dopĺňajú sa dve cvičenia, na realizáciu ktorých náklady hradí zahraničný partner, nemá jeho schválenie vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani sociálny vplyv.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 447, ktorým s materiálom „Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Rôzne
Bez príspevkov.

Utajovaný materiál:

I. Návrh aktualizácie stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 448, ktorým materiál „Návrh aktualizácie stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky prerokovať a schváliť predložený materiál.


Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR