Žiadatelia o dotácie na rozvoj športu môžu svoje žiadosti podávať ešte takmer mesiac

08.02.2018

Úrad vlády SR vyhlásil  novú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 s alokáciou 9 miliónov eur dňa 2.januára 2018. Termín predkladania žiadostí je do 5. marca 2018 – žiadatelia tak majú na prípravu svojich projektov a ich podanie ešte takmer mesiac. Žiadosti môžu byť na Úrad vlády SR doručené tak v písomnej, ako aj v elektronickej podobe (v prípade aktívnej elektronickej schránky žiadateľa)  prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (dotacie.slovensko.sk) a špeciálneho modulu:   https://dotacie.slovensko.sk/pfp/app/call.
 
V prípade písomného podania sa formulár žiadosti o dotáciu   nachádza na webovej stránke: www.vlada.gov.skv časti „Úrad vlády SR“ - Dotácie“,  ako aj na webovom sídle: www.sport.vlada.gov.sk.
 
Pre zvýšenie transparentnosti procesu prideľovania dotácií na podporu športu úrad vlády vo výzve zakotvil povinnosť prijímateľa zverejňovať na stránke www.sport.vlada.gov.sk všetky verejné obstarávania na tovary a služby, na ktoré sa poskytuje dotácia, vrátane zápisnice z vyhodnotenia ponúk. Úrad vlády  tak urobí na základe vyplneného Formuláru – výzva na predkladanie ponúk, ktorý prijímateľ zašle  minimálne 7 pracovných dní pred začatím verejného obstarávania na adresu verejneobstaravanie@vlada.gov.sk. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zasiela prijímateľ úradu vlády na túto e-mailovú adresu najneskôr do 5 dní od ukončenia verejného obstarávania, následne ju úrad vlády taktiež zverejní.

Cieľom aktuálnej výzvy je podpora rozvoja športu, a to projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy – opäť  predovšetkým  pre deti a mládež. Žiadosti bude hodnotiť 7 komisií na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve.
 
Všetky informácie o výzve sú zverejnené na:
http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
23211