Žiadatelia o regionálny príspevok sa môžu pri podávaní žiadostí oprieť o príručku úradu vlády

24.08.2017

Úrad vlády SR v úzkej súčinnosti so sekciou regionálneho rozvoja a splnomocnencom vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov pripravil a zverejnil na stránke: www.nro.vlada.gov.skpomôcku pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku s cieľom zefektívniť a  zabezpečiť jednotný postup pri predkladaní žiadostí a za účelom plynulého a efektnívneho procesu ich schvaľovania, ako aj poskytnutia či vyúčtovania regionálneho príspevku na podporu realizácie aktivít jednotlivých opatrení schválených v Akčných plánoch rozvoja najmenej rozvinutých okresov.
 
Podrobná a prehľadná Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku žiadateľov usmerní, vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť a zaslať žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Okrem praktických rád a návodov  príručka obsahuje aj informácie o podmienkach poskytnutia regionálneho príspevku, oprávnených prijímateľoch, oprávnených či neoprávnených výdavkoch projeku, ako aj kritériá posudzovania žiadostí a ich kontroly zo strany Úradu vlády SR.
 
 
Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevkunájdu záujemcovia na: http://www.nro.vlada.gov.sk/site/assets/files/1152/2017_08_01_prirucka_rp_final_1.pdf
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk
22644