Zmena Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu

22.12.2017
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky vypracovala zmenu Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, ktorá sa týka zákazu konfliktu záujmov člena rady pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (Čl. 4 odsek 4) a pri hlasovaní o žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (Čl. 6 odsek 8). Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 21. decembra 2017

Dokument