Zverejnenie výzvy na voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

12.06.2017

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky v súlade so štatútom výboru a rokovacím poriadkom volebného zhromaždenia výboru vyhlásil 9. júna 2017 na webovom sídle http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/Výzvu na registráciu kandidátnych listín a výzvu na registráciu národnostných organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín za účelom nominovania kandidátov na členov a náhradníkov členov výboru, ako aj registráciu voliteľov na volebné zhromaždenie.

Voľby sa uskutočnia v nadväznosti na uplynutie 3. ročného funkčného obdobia, ktoré sa týka väčšiny členov a členiek výboru za národnostné menšiny a ich náhradníkov, a to osobitne pre každú národnostnú menšinu. Podmienky registrácie voliteľom a nominácie kandidátov na členov výboru a náhradníkov členov výboru, ako aj priebeh volebného zhromaždenia podrobne upravuje rokovací poriadok.

Organizácie jednotlivých národnostných menšín sa môžu písomne zaregistrovať a oznámiť voliteľov na volebné zhromaždenie, ako aj navrhnúť kandidátov na členov výboru a kandidátov  na náhradníkov členov výboru, a to doručením písomných formulárov na sekretariát výboru najneskôr do 23. júna 2017. Rozhodujúci je dátum podania na pošte alebo dátum na pečiatke podateľne Úradu vlády SR v prípade osobného doručenia.

Volebné zhromaždenie sa uskutoční 3. júla 2017 od 9.00 h do 16.00 h v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Presscentre (miestnosť č. 004) v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave (vchod z Leškovej ulice).

Podrobnejšie informácie o volebnom zhromaždení je možné nájsť v rokovacom poriadku volebného zhromaždenia výboru:
/data/files/6947_rokovaci-poriadok.pdf.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.k
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
22388