Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SRNázov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 2899/1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
 
Názov projektu: „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR“
 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj
 
Výška zazmluvneného NFP: 985 000,- EUR
 
Stav projektu:  Verejné obstarávanie na výber dodávateľa hlavných aktivít projektu bolo vyhlásené dňa 14.10.2019. Momentálne je projekt v procese VO.

Údaje o realizovanom projekte z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os č. 7: Informačná spoločnosť


Projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR“ bol pripravený v súlade s horizontálnou štúdiou uskutočniteľnosti, spracovanou Úradom podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície s názvom „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS VS“.
Za účelom zvýšenia úrovne zavedených postupov a opatrení týkajúcich sa kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB) v subjektoch verejnej správy bola identifikovaná potreba vybudovať novú, resp. konsolidovať existujúcu bezpečnostnú architektúru. Toto je možné dosiahnuť implementáciou nových, alebo inováciou existujúcich bezpečnostných nástrojov a procesov, a to najmä v nasledovných oblastiach:
Riešenie zapadá do celkovej stratégie budovania bezpečnostnej architektúry IS VS v gescii ÚPVII a sektorových OVM. Zohľadňuje špecifiká prostredia Úradu vlády SR a technologické požiadavky pre začlenenie do celkovej bezpečnostnej architektúry IS VS.
Realizácia projektu a výstupy cieľovej skupine prinesie:
Detail projektu nájdete na verejnej stránke https://www.itms2014.sk/projekt?id=94712077-6ab1-43ca-8742-f4341f854441
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Odkaz na Riadiaci orgán OPII:
Úvod - OPII - Operačný program Integrovaná infraštruktúra (gov.sk)

Odkaz na Sprostredkovateľský orgán:
Projekty | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)


Zasadnutia Riadiaceho výboru projektu
29403