Často kladené otázky súvisiace s dotáciami

1. V akej výške možno žiadať dotáciu?

Najnižšia výška poskytnutej dotácie v podprograme 1. podpora miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí a v podprograme 2. Nákup športovej výbavy je 1.500,- eur, maximálna výška poskytnutej dotácie je 40.000,- eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona. Najnižšia výška podpory jedného projektu v podprograme 1. podpora miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí a v podprograme 2. Nákup športovej výbavy 1.500,- eur a najvyššia výška podpory jedného projektu je 40.000,- eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) bod 5 zákona.
Najnižšia výška poskytnutej dotácie v podprograme 3. projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na deti a mládež je 3000,- eur, maximálna výška poskytnutej dotácie je 200.000,- eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona.
Najnižšia výška podpory jedného projektu v podprograme 3. projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na deti a mládež je 3000,- eur a najvyššia výška podpory jedného projektu je 200.000,- eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) bod 5 zákona.

2. Kde sa nachádza formulár žiadosti o poskytnutie dotácie?

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie tvorí prílohu č. 1a zákona a nachádza sa na webovej stránke www.vlada.gov.sk v časti ,, Úrad vlády SR“ - ,, Dotácie“ , a na webovej stránke gestora: www.sport.vlada.gov.sk

3. Aká je určená výška spolufinancovania žiadateľa na projekte?

Pre žiadateľov v rámci Programu Podpora rozvoja športu na rok 2014 je minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu. Ak nebude dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie v zmysle § 5 ods. 2 zákona.

4. Kto môže byť garantom projektu?

Garantom je osoba, ktorá je zodpovedná za odbornú úroveň projektu. Štatutárny zástupca žiadateľa nemôže byť garantom projektu. Garantom projektu môže byť osoba, ktorá je občanom Európskej únie. 15505