Š t a t ú t

Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre mládež a šport

 

(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 636 zo 14. novembra 2012)

 

Článok 1
Úvodné ustanovenie


Tento štatút upravuje:

a) postavenie, úlohy, právomoci a zodpovednosť Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport (ďalej len „splnomocnenec“) pri tvorbe a uskutočňovaní pôsobnosti štátu v oblasti starostlivosti o telesnú kultúru /1 a pri zabezpečovaní transformácie systému štátnej starostlivosti o telesnú kultúru,
b) zásady činnosti splnomocnenca a organizačné zabezpečenie jeho činnosti,
c) vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, občianskym združeniam, športovým zväzom – orgánom/zväzom telovýchovných organizácií, k Slovenskému olympijskému výboru /2 a iným právnickým osobám.
 

Článok 2
Postavenie splnomocnenca


(1)   Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky /3 (ďalej len „vláda“).

(2)   Splnomocnenca vymenúva a odvoláva vláda. Návrh na jeho vymenovanie a odvolanie predkladá vláde predseda vlády.

(3)   Splnomocnenec zodpovedá za svoju činnosť vláde.

(4)   Splnomocnenec koordinuje svoju činnosť s vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ vedúci úradu vlády“) a s príslušnými ministrami /4.

(5) V rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si splnomocnenec môže zriaďovať pracovné skupiny a komisie. Ich  agendu,  zloženie, úlohy,  zásady  činnosti,  technické  a organizačné  zabezpečenie  činnosti,  ako aj práva a povinnosti členov, vymedzí splnomocnenec.

 

Článok 3
Pôsobnosť a hlavné úlohy splnomocnenca


(1)     Splnomocnenec podľa rozhodnutí vlády zabezpečuje koordináciu plnenia úloh v oblasti starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a šport, ktoré pre orgány štátnej správy, samosprávne kraje, obce a občianske združenia vyplývajú z právnych predpisov /1.

(2)     Splnomocnenec v spolupráci s príslušnými ministrami a ostatými orgánmi štátnej správy podľa plánov rokovania vlády, ďalších požiadaviek vlády a z vlastného podnetu na základe svojich poznatkov a podnetov orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, občianskych združení, športových zväzov, Slovenského olympijského výboru, telovýchovných jednôt a ďalších organizácií zabezpečuje pre vládu vypracúvanie návrhov

(a) koncepčných materiálov v oblasti štátnej starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a šport,
(b) materiálov o výstavbe, údržbe a využití ihrísk, štadiónov a celkovej športovej infraštruktúry,
(c) analýz uplatňovania právnych predpisov v oblasti starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a šport a podnetov na ich zmenu a doplnenie.


(3)    Návrhy, na ktorých realizáciu je potrebný súhlas vlády, predkladá splnomocnenec na rokovanie vlády prostredníctvom vedúceho úradu vlády .

(4)   Splnomocnenec v rozsahu svojej pôsobnosti:

(a) posudzuje materiály týkajúce sa štátnej starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a šport,  ktoré pre vládu vypracúvajú ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a podáva k nim pripomienky a stanoviská,
(b) posudzuje materiály týkajúce sa štátnej starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a šport, ktoré vláde, predsedovi vlády, príslušnému ministrovi, alebo vedúcemu úradu vlády zasielajú orgány územnej samosprávy, občianske združenia, športové zväzy, telovýchovné jednoty, Slovenský olympijský výbor a iné organizácie a oznamuje k nim predsedovi vlády, podpredsedovi vlády, príslušnému ministrovi, alebo vedúcemu úradu vlády stanovisko s návrhom ďalšieho postupu,
(c) zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami, alebo s úradom vlády proces informovania odbornej telovýchovnej a laickej verejnosti o zámeroch a rozhodnutiach vlády v oblasti štátnej podpory rozvoja telesnej kultúry.


 

Článok 4
Zásady činností splnomocnenca


(1)    Splnomocnenec  sa  pri  výkone  svojej  funkcie  riadi  Ústavou  Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2)    Splnomocnenec vykonáva svoju činnosť tak, aby nebola dotknutá právomoc a pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ich zodpovednosť za plnenie úloh.

(3)    Splnomocnenec využíva informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, občianskych združení, športových zväzov a Slovenského olympijského výboru.

(4)    Splnomocnenec sa podľa rokovacieho poriadku vlády a rozhodnutia predsedu vlády zúčastňuje na rokovaní vlády o otázkach týkajúcich sa štátnej podpory rozvoja telesnej kultúry mládeže a športu.


(5)    Splnomocnenec  je  oprávnený  v  medziach  plnenia  svojich  svojich úloh žiadať informácie  a stanoviská od orgánov štátnej správy, ako aj od organizácií a inštitúcií v ich zakladateľskej a  zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracovať s nimi v rámci plnenia svojich úloh.

(6)    Splnomocnenec na požiadanie, alebo z vlastného podnetu informuje predsedu vlády, podpredsedov vlády, príslušného ministra, alebo vedúceho úradu vlády o riešení otázok vo svojej oblasti pôsobnosti.

 

Článok 5
Vzťah splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom


(1)   Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy poskytujú splnomocnencovi pomoc, potrebnú súčinnosť a informácie na plnenie jeho úloh uvedených v článku 3 tohto štatútu.

(2)    Splnomocnenec pri plnení svojich úloh spolupracuje:

(a)  s útvarmi a pracovníkmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, poverenými plniť úlohy v oblasti štátnej starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a šport,
(b)  so samosprávnymi krajmi, občianskymi združeniami, športovými zväzmi a Slovenským olympijským výborom a na základe ich pozvania zúčastňuje sa na rokovaní ich orgánov.

(3)   Pri svojej činnosti využíva splnomocnenec informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.

(4)   Splnomocnenec navrhuje a koordinuje a realizuje plnenie svojich úloh v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi.

(5)   Splnomocnenec v rámci svojej činnosti spolupracuje s poradnými orgánmi vlády.

 

Článok 6
Zabezpečenie činnosti splnomocnenca


(1)   Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti splnomocnenca plní sekretariát splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport ( ďalej ako „sekretariát“), ktorý je organizačne začlenený do organizačnej štruktúry úradu vlády.

(2)   Zamestnanci sekretariátu sú v štátnozamestnaneckom pomere, 5/ alebo v pracovnoprávnom vzťahu 6/ k úradu vlády.

(3)   Splnomocnenec  realizuje  politiku  vlády  v oblasti starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a šport prostredníctvom sekretariátu, v spolupráci s  úradom vlády a príslušnými rezortmi.

(4)   Výdavky spojené s plnením úloh splnomocnenca a sekretariátu sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu splnomocnenca sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Splnomocnenec predkladá úradu vlády návrh  rozpočtu odôvodňujúci finančné náklady potrebné na zabezpečenie činnosti splnomocnenca a jeho sekretariátu  v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúci rok.

  

Článok 7
Záverečné ustanovenia


(1)   Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje vláda na základe návrhu predsedu vlády.
(2)   Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou SR.
 1.   Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2.   Zákon č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z.z
3.    Zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
4.    § 4 a § 5 zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákonov č. 553/2001 Z.z., č. 416/2001 Z.z. a č.5/2005 Z.z.
5.    Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov
6.      Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.