Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Stredné odborné školy pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých

Po necelom roku fungovania projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa na stredných a odborných školách uskutočnilo viac ako 60 aktivít zameraných na zvýšenie atraktivity štúdia a nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov. Projekt je realizovaný v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a Národným kontaktným bodom pre tento program je Úrad vlády SR. V súčasnosti je vo finálnej fáze analýza potrieb zamestnávateľov a následná úprava školských vzdelávacích programov. Z radov zapojených zamestnávateľov boli zároveň vyškolení pilotní inštruktori, ktorí mohli participovať na procese duálneho vzdelávania.

Z výskumu, ktorý bol pre potreby projektu realizovaný na konci roka 2013, vyplynulo, že zamestnávateľom chýbajú vyškolení absolventi s praxou. Problémom je tiež nízka previazanosť škôl so zamestnávateľmi, ale aj zlý imidž stredného odborného školstva. Jednou z kľúčových aktivít projektu je preto lepšie propagovanie zapojených pilotných škôl. Okrem tradičných aktivít ako napr. inzercia či dni otvorených dverí sú to aj podujatia určené pre žiakov základných škôl, ktoré ich majú motivovať podať si prihlášku na strednú odbornú školu.
 
Jednou zo škôl zapojených do projektu je aj Stredná odborná škola chemická v Bratislave, ktorá pre žiakov pripravila už viacero podujatí. Jedným z nich je „Deň alchymistov“, počas ktorého sa inak prísne strážené laboratóriá a špeciálne pracoviská otvoria pre verejnosť. Každý návštevník, najmä z radov školákov, si môže na vlastnej koži vyskúšať chemické pokusy, ktoré dokazujú základné princípy chémie. Aj týmito aktivitami chce chemická škola prilákať ďalších študentov a zároveň im dokázať, že chémia nie je len o vzorcoch. Ako chemici radi hovoria: „Aj láska je len chémia.“
 
Štúdium na strednej odbornej škole je perspektívne. Ponúka žiakovi kvalitne vypracované školské vzdelávacie programy a prepojenie školy a praxe počas celého štúdia. Vďaka úzkemu prepojeniu so zamestnávateľským sektorom majú žiaci možnosť praxovať so zárobkom už počas štúdia. Školy majú dobre vybavené odborné učebne, laboratóriá a počas praxe získavajú reálne skúsenosti, ktoré sú zamestnávateľmi žiadané. Svedčí o tom stopercentné uplatnenie študentov SOŠ chemickej za posledných sledovaných 5 rokov (viď tabuľky nižšie).

Stredné odborné školstvo na Slovensku má potenciál. Musí však úzko spolupracovať so zamestnávateľmi a vychovávať žiakov pre prax a nie pre úrady práce. Dôležité je preto aj motivovať šikovných žiakov, aby sa na ne hlásili a aby SOŠ stratili imidž škôl, kam chodia iba tí, ktorí sa nedostanú na gymnázium.
 
Od švajčiarsko-slovenského projektu sa očakáva pozitívny výsledok vo forme nízkej nezamestnanosti mladých do 25 rokov. Švajčiarsko je známe dlhodobo najnižšou nezamestnanosťou mladých ľudí v Európe. Tá v súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii je iba 7 percent.

Obsah vzdelávania sa bude inovovať v prvom rade na základe potrieb zamestnávateľov a bude zohľadňovať nielen momentálny stav, ale aj ich očakávania do budúcnosti, to všetko za účelom prípravy žiakov SOŠ v súlade s aktuálnymi trendmi. Žiaci tak budú mať väčšiu istotu toho, že ich vzdelanie bude pre zamestnávateľov atraktívne aj po ukončení školy.
 
k 31.8.2013 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2012/2013:
kategória počet žiakov
počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2013)  14
počet žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách 6
počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní 5
počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní 0
počet žiakov, ktorí sú v zahraničí 2
počet žiakov, o ktorých nemáme informácie 1
 
k 31.8.2012 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2011/2012:
kategória počet žiakov
počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2012)  32
počet žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách 15
počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní 17
počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní 0
počet žiakov, ktorí sú v zahraničí 0
počet žiakov, o ktorých nemáme informácie 0
 
k 31.8.2011 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2010/2011:
kategória počet žiakov
počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2011)  46
počet žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách 23
počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní 22
počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní 0
počet žiakov, ktorí sú v zahraničí 1
počet žiakov, o ktorých nemáme informácie 0
 
 
O projekte:
Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Výsledkom aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada  (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov.
 
 

POZVÁNKA
na tlačovú konferenciu
 
13. marca 2014 o 10:00 hod.
na Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
 
 
Pozývame Vás na tlačovú konferenciu pri príležitosti DŇA OTVORENÝCH DVERÍ a zhodnotenia projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Jeho súčasťou bude aj DEŇ ALCHYMISTOV, kedy sa inak prísne strážené laboratóriá a špeciálne pracoviská otvoria pred zvedavcami. Každý návštevník si môže „na vlastnej koži“ vyskúšať chemické pokusy, ktoré dokazujú základné princípy chémie.
 
 
Oznam pre kameramanov a fotografov: Praktické ukážky pokusov pre médiá budú realizované ihneď po tlačovej konferencii cca o 10,45.  
 
 
Svoju účasť prosím potvrďte na adrese: loffayova@sosch.sk

15317