Uznesenie č. 16 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus

Uznesenie č. 16 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV) bolo prijaté písomným postupom (rozhodovanie per rollam) v súlade s Rokovacím poriadkom NMV, verziou 2.0.

Uznesením č. 16 zo dňa 2. apríla 2014 Národný monitorovací výbor schválil pre Švajčiarsky finančný mechanizmus Výročnú správu o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2013. .


15321