Verejné obstarávanie
 

Úrad vlády SR pripravil pomôcku pre vykonávanie procesu verejného obstarávania/zadávania zákaziek s nízkou hodnotou prijímateľmi dotácie v programe Podpora rozvoja športu, vzhľadom na to, že sa v minulosti v oblasti verejného obstarávania vyskytovalo množstvo nedostatkov.

Každý prijímateľ dotácie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že pri výkone verejného obstarávania zákazky, na ktorú vám boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu Úradu vlády SR – teda dotácia v programe PRŠ si nebudete istý, ako postupovať, pozorne si prečítajte dokumenty zverejnené nižšie. Sú v nich jednoducho a zrozumiteľne uvedené všetky potrebné informácie, dokonca až návody ako postupovať v jednotlivých podprogramoch pri výkone verejného obstarávania. V prípade, že aj po preštudovaní zákona o VO, ako aj nižšie uvedených dokumentov nebudete vedieť ako ďalej postupovať, je možné - v prípade nutnosti - svoje otázky adresovať na verejneobstaravanie@vlada.gov.sk.

Porušenia zákona o verejnom obstarávaní s identifikovanými vplyvmi

Záväzná metodika zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami

VZOR - Výzva na predkladanie ponúk
VZOR - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Výzvy na predkladanie ponúk
Zápisnice z vyhodnotenia ponúk


Myšlienková mapa

Postup (pomôcka) vykonania verejného obstarávania pre jednotlivé podprogramy:
Podprogram 1 - Výstavba multifunkčných ihrísk
Podprogram 2 - Výstavba detských ihrísk
Podprogram 3 - Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry
Podprogram 4 - Nákup športovej výbavy
Dátum poslednej aktualizácie: 07.11.2019