Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

166. schôdza

Obsah

mimoriadna schôdza

Komuniké

P R O G R A M
167. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
23. júna 1998 o 8.30 h

   Návrh na podpísanie Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
   Návrh na podpísanie Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
   Návrh na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
   Predkladajú: minister životného prostredia
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na podpísanie a ratifikáciu Medzinárodného dohovoru o potláčaní bombového terorizmu
   Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády SR V. Mečiara v Rakúskej republike 27.-28. apríla 1998
   Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR V. Mečiara v Ruskej federácii 27.-28. mája 1998
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Správa o výsledkoch regionálnej spolupráce územnosprávnych celkov Slovenskej republiky s vybranými subjektami Ruskej federácie
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o strojno-technologickom zabezpečení výstavby diaľničných tunelov
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR - bezpečnostný úsek
   Návrh na vyhlásenie obce Šaštín-Stráže za mesto
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
   Predkladajú: minister životného prostredia
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh Programu starostlivosti o pieninský národný park do roku 2008
   Návrh na vytvorenie Rady vlády Slovenskej republiky pre trvalo udržateľný rozvoj
   Návrh na zavedenie prestížnej ceny vlády Slovenskej republiky "Za krajšie Slovensko"
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh časového a vecného harmonogramu transformácie zdravotníckych zariadení, štátnych podnikov a akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu alebo FNM SR na rok 1998
   Správa o privatizácii niektorých zdravotníckych zariadení dotknutých uznesením Národnej rady SR č. 682 z 3. júla 1997
   Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Dopravno-mechanizačný podnik Banská Bystrica, štátny podnik
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu národného majetku

   Návrh Koncepcie činnosti a ďalšieho rozvoja Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

   Ročná správa o výsledku hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 1997
   Predkladá: guvernér Eximbanky SR

   Všeobecné obchodné podmienky na vystavovanie bankových záruk Návrh na zvýšenie základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Exportno-importnou bankou SR
   Predkladá: guvernér Eximbanky SR

   Deklarácia vlády Slovenskej republiky na podporu prílevu priamych zahraničných investícií
   Predkladá: minister hospodárstva

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

   Bratislava 22. júna 1998
   TIO Úradu vlády SR