Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

mimoriadna schôdza

Obsah

169. schôdza

Komuniké

P R O G R A M
168. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
7. júla 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

   
   Správa o realizácii programu PHARE v Slovenskej republike v roku 1997
   Predkladá: podpredseda vlády SR J. Kalman

   Správa o činnosti krajských a okresných úradov za rok 1997 a o ich dobudovaní
   Predkladá: minister vnútra

   Výhľadový harmonogram priebehu a ukončenia prác na usporiadaní pozemkového vlastníctva podľa krajov a súhrnne za Slovenskú republiku s návrhom kapacitného a finančného zabezpečenia prác v zmysle Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike
   Predkladajú: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra,
               minister pôdohospodárstva,
               minister vnútra a
               minister financií

   Návrh finančného zabezpečenia rozvoja Fakulty financií, Právnickej a Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty herectva Akadémie umení Banská Bystrica
   Návrh finančného zabezpečenia rozvoja Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave
   Návrh finančného zabezpečenia odborov školstva krajských úradov
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh postupu vlády SR v súvislosti s účasťou pozorovateľov OBSE na parlamentných voľbách v Slovenskej republike
   Informácia o aktivitách spojených so zabezpečením kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000 až 2001
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh programu rozvoja automobilového priemyslu v SR
   Predkladajú: minister hospodárstva
               a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj
               automobilovej výroby

   Návrh strategických zámerov a postupov rozvoja automobilového priemyslu v Martine
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o plnení zámerov koncepcie štátnej bytovej politiky
   Správa o zabezpečení financovania "Rozvojového programu podpory bytovej výstavby na rok 1998"‡
   Hodnotiaca správa o realizácii Rozvojového programu priorít verejných prác za rok 1997 a zabezpečenosti Rozvojového programu priorít verejných prác v roku 1998
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Návrh programu starostlivosti o Pieninský národný park do roku 2008
   Predkladá: minister životného prostredia

   Správa o zhodnotení IV. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite a čerpaní finančných prostriedkov uvoľnených z rezervy vlády SR
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 1998
   Návrh koncepcie postupného zdokonaľovania kontrolného systému štátnej správy v Slovenskej republike
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Správa o činnosti agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva od marca 1997
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
               vedy a techniky SR

   Návrh na uzavretie Dohody o pristúpení Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
   Predkladajú: minister hospodárstva
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Informácia o hospodárskej situácii v štátnom podniku IMUNA Šarišské Michaľany
   Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie projektu "Rekonštrukcia výrobných divízií a útvaru riadenia akosti" v š.p. IMUNA Šarišské Michaľany
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh na vydanie rozhodnutia o následnej privatizácii akcií obchodnej spoločnosti ŽELBA, a.s. so sídlom v Spišskej Novej Vsi
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu NM SR

   Informácia o finančnej situácii verejných fondov
   Predkladá: minister financií

   Informácia o výsledkoch výskumu sledovanosti médií a volebných preferencií obyvateľstva
   Informácia o finančnom a organizačnom zabezpečení Cyrilo-metodských dní slovenského písomníctva a kultúry v roku 1998
   Predkladá: minister kultúry

   Informácia o stave vybavovania jednotlivých druhov agend na súdoch Slovenskej republiky
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Správa o postupe prác zabezpečenia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

   Bratislava 6. júla 1998
   TIO Úradu vlády SR