Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

171. schôdza

Obsah

mimoriadna schôdza

Komuniké

P R O G R A M
172. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
3. septembra 1998 o 8.30 h v budove vlády SR

   Návrh na schválenie Národnej správy SR spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
   Predkladajú: minister hospodárstva a
               predseda Úradu jadrového‡dozoru SR

   Správa o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za I. štvrťrok 1998
   Správa o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 1997
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 1998
   Predkladá: minister financií

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh aktualizovaného Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 1999-2001
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Návrh koncepcie prípravy a ďalšieho vzdelávania zamestnancov sociálnej sféry
   Návrh štatútu Koordinačného výboru pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím Slovenskej republiky a návrh rokovacieho poriadku Koordinačného výboru pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na vykonanie vojenského výcviku pilotov Armády Maďarskej republiky na leteckom pilotnom trenažéri pre lietadlá Mig-29 na území Slovenskej republiky
   Predkladajú: minister obrany a ministerka zahraničných vecí

   Správa o činnosti a návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh zoznamu budov pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike a stav plnenia uznesení vlády SR k umiest- neniu štátnych orgánov
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh koncepcie rozvoja vidieka v Slovenskej republike
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Vytvorenie celoštátneho informačného systému vedecko- výskumného potenciálu a systém akreditácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
              vedy a techniky SR

   Návrh na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenská republika - Rakúska republika - Maďarská republika
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
              vedy a techniky

   Návrh štatútu a vnútornej organizácie štruktúry Úradu jadrového dozoru SR
   Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru

   Návrh na účasť delegácie SR na 42. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 21.9. - 25.9.1998
   Predkladajú: predseda Úradu jadrového dozoru
               ministerka zahraničných vecí

   Informácia o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v 1. polroku 1998
   Predkladá: minister životného prostredia

   Informácia o priebehu zabezpečenia Svetovej zimnej univerziády 1999 Poprad - Tatry
   Predkladá: ministerka školstva

   Informácia o stave financovania právnických a fyzických osôb (neštátnych subjektov), poskytujúcich sociálne služby v zmysle zákona č. 135/1992 Zb.
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 2. septembra 1998
   TIO Úradu vlády SR