Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

mimoriadna schôdza

Obsah

Komuniké

P R O G R A M
173. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
29. septembra 1998 o 8.30 h v budove vlády SR

   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 3/1998 Z.z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na zmenu členov slovenskej časti medzivládnej Komisie pre vysporiadanie delenia majetku po bývalej ČSFR
   Predkladá: predseda podpredseda vlády S. Kozlík

   Návrh na úpravu záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky
   Predkladá: minister financií

   Návrh na rozšírenie akreditácií mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov SR
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh štatútu Licenčnej komisie na udeľovanie licencií pri obchodovaní s vojenským materiálom
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1998
   Správa o lesnom hospodárstve v SR 1998
   Správa o vodnom hospodárstve v SR 1998
   Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR na odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády č. 225/1998
   Žiadosť na udelenie súhlasu vlády SR so začatím riešenia nových projektov vedy a techniky v pôdohospodárstve SR v rokoch 1999 až 2001 financovaných z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Určenie regionálnych dráh Železníc SR podľa § 70 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh štatútov kúpeľných miest Dudince, Korytnica, Kunerád, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, Piešťany, Sklené Teplice, Smrdáky, Štós a Vysoké Tatry
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Dofinancovanie ukončenia stavby školy pre Slovákov v Josipovci (Chorvátska republika)
   Predkladá: minister kultúry

   Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií
   Predkladá: minister kultúry a ministerka zahraničných vecí

   Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a návrh na vymenovanie jej členov
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Slovenskej štatistickej rady
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Návrh na uzavretie finančnej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Fondom pre zahraničnú spoluprácu (OECF) Japonsko o pôžičke na výstavbu diaľničného úseku D2 Bratislava Lamačská cesta - Staré grunty
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií,
               minister financií

   Správa o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR (kontrolované obdobie január - marec 1998)
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Informácia o výsledkoch rozpočtového hospodárenia kapitol krajských úradov za I. polrok 1998
   Informácia o finančnej situácii verejných fondov za I. polrok 1998
   Predkladá: minister financií

   Informácia o priebehu zabezpečenia Svetovej zimnej univerziády 1999 Poprad - Tatry
   Predkladá: ministerka školstva

   Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. polroku 1998 a aktualizovaná prognóza vývoja na rok 1998
   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR
   Predkladá: predseda Štatistického úradu

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 28. septembra 1998
   TIO Úradu vlády SR