Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

166. schôdza

Obsah

mimoriadna schôdza

Program

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 23. júna 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 167. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara. Na zasadnutí nie je prítomný podpredseda vlády SR S. Kozlík (PN).

   Zmeny v programe:

   Z dnešného programu predkladateľ stiahol Návrh na vytvorenie Rady vlády Slovenskej republiky pre trvalo udržateľný rozvoj.

   Dodatočne sa zaradili materiály:

   Návrh Trestného poriadku
   Predkladá: minister spravodlivosti SR

   Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v 1. štvrťroku 1998 a prognóza na rok 1998
   Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

*‚*‚*

   Vláda prerokovala a schválila Koncepciu činnosti a ďalšieho rozvoja Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
   Realizáciou koncepcie sa zabezpečí ďalší rozvoj činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a posilnenie ochrany priemyselného vlastníctva v hospodárskej sfére.

   Vláda po prerokovaní schválila návrh zákona Národnej rady SR o trestnom konaní (Trestný poriadok).
   Cieľom návrhu zákona je upraviť postup orgánov činných v trestnom konaní tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo potrestaní. Konanie pritom musí pôsobiť na upevňovanie zákonnosti, na predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti, na výchovu občanov v duchu dôsledného dodržiavania zákonov a plnenia povinnosti voči štátu a spoločnosti.

   Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier vláda odložila z dnešného rokovania.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s podpísaním Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
   Cieľom protokolu je znížiť emisie ťažkých kovov, spôsobených ľudskou činnosťou, ktoré sú predmetom diaľkového šírenia v atmosfére cez hranice štátov a pravdepodobne majú významné negatívne vplyvy na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

   S Návrhom na podpísanie Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas.
   Cieľom tohto protokolu je kontrolovať, znížiť alebo vylúčiť vypúšťanie, emisie a úniky perzistentných organických látok. Obidva protokoly (o ťažkých kovoch aj o perzistentných organických látkach) budú vystavené na podpísanie pri príležitosti Konferencie o životnom prostredí v dánskom Aarhuse 24. júna 1998.

   Vláda z dnešného rokovania odložila Návrh na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

   Návrh Programu starostlivosti o pieninský národný park do roku 2008 sa presunul na budúce rokovanie vlády SR.

   Vláda po prerokovaní súhlasila s podpísaním a ratifikáciou Medzinárodného dohovoru o potláčaní bombového terorizmu.
   Text dohovoru sa schválil rezolúciou 52. zasadnutia VZ OSN 15. decembra 1997. Dohovor je otvorený na podpísanie všetkým štátom od 12. januára 1998 do 31. decembra 1999 v sídle OSN v New Yorku.
   Dohovor je jedným z dôležitých krokov medzinárodného spoločenstva štátov na zabezpečenie účinného trestného postihu páchateľov závažnej trestnej činnosti, ktorú predstavuje bombový terorizmus, ako aj zlepšenia a posilnenia spolupráce štátov pri potláčaní takýchto nebezpečných aktov.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády SR V. Mečiara v Rakúskej republike 27.-28. apríla 1998, ktorá pozitívne hodnotí priebeh i výsledky rokovaní. Osobitná pozornosť sa venovala príprave prehliadky jadrovej elektrárne Mochovce medzinárodnou skupinou expertov pod rakúskym vedením, projektom dvojstrannej spolupráce, ako aj otázkam spojeným s rakúskym prevzatím predsedníctva v EÚ v II. polroku 1998 a podpore integračného úsilia Slovenskej republiky.

   Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR V. Mečiara v Ruskej federácii 27.-28. mája 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Konštatovala, že oficiálna návšteva prispela k ďalšiemu rozvoju vzájomne výhodnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, najmä v hospodárskej oblasti a uložila príslušným ministrom zabezpečiť plnenie konkrétnych úloh, ktoré z nej vyplynuli.

   Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výsledkoch regionálnej spolupráce územnosprávnych celkov Slovenskej republiky s vybranými subjektami Ruskej federácie.
   Z analýzy výsledkov doterajšej regionálnej spolupráce územno-správnych celkov SR s vybranými subjektami RF vyplýva, že i za pomerne krátke obdobie sa táto forma vzájomnej spolupráce prejavuje ako jedna z najefektívnejších foriem prehlbovania obchodno-hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.

   Správu o strojno-technologickom zabezpečení výstavby diaľničných tunelov vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s úpravou záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR - bezpečnostný úsek v súvislosti s potrebou plnenia úloh zabezpečovaných z limitu bežných výdavkov.

   Návrh na vyhlásenie obce Šaštín-Stráže za mesto predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania.

   Návrh na zavedenie prestížnej ceny vlády Slovenskej republiky "Za krajšie Slovensko" vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa (ZPC), vláda dodatočne vypustila z programu.

   Vláda vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v 1. štvrťroku 1998 a prognózu na rok 1998.

   Štatistickú informáciu o vývoji cien vo výrobnej sfére v máji 1998 vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a schválila Ročnú správu o výsledku hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 1997. Materiál sa predloží na rokovanie Národnej rady SR.

   Všeobecné obchodné podmienky na vystavovanie bankových záruk Exportno importnou bankou SR vláda po prerokovaní schválila v znení pripomienok MF SR.
   Všeobecné obchodné podmienky na vystavovanie bankových záruk rešpektujú základné poslanie Eximbanky Slovenskej republiky podporiť prostredníctvom finančných produktov slovenské podnikateľské subjekty pri realizácii svojich zahranično-obchodných aktivít, opierajú sa o platný právny poriadok v SR a sú v súlade s medzinárodnými pravidlami upravujúcimi oblasť vystavovania bankových záruk.

   Návrh na zvýšenie základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh časového a vecného harmonogramu transformácie zdravotníckych zariadení, štátnych podnikov a akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku SR na rok 1998.
   Za rozhodujúcu časť transformačného procesu v roku 1998 sa považuje privatizácia zdravotníckych zariadení, ktorá už prebieha a MSPNM SR ju završuje predkladaním návrhov vláde SR na priamy predaj do konca júna 1998. Celkove sa navrhuje 235 priamych predajov a 55 bezodplatných prevodov na obce a mestá.

   Správu o privatizácii niektorých zdravotníckych zariadení dotknutých uznesením Národnej rady SR č. 682 z 3. júla 1997 predkladateľ dodatočne stiahol z programu.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Dopravno-mechanizačný podnik Banská Bystrica, štátny podnik priamym predajom vopred určenému záujemcovi, ktorý bol vybraný vo výberovom konaní - obchodnej spoločnosti STAVBY-MECHANIZÁCIA-DOPRAVA, spol. s r.o. so sídlom v Banskej Bystrici. Návrh predložilo MSPNM SR podľa § 10 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. a na základe uznesenia vlády SR č. 905 zo 16. decembra 1997.

   Deklaráciu vlády Slovenskej republiky na podporu prílevu priamych zahraničných investícií vláda po prerokovaní schválila.

   KONIEC KOMUNIKÉ.
   Bratislava 23. júna 1998
   TIO Úradu vlády SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie: 24. 6. 1998, 18:50 hod.