Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

mimoriadna schôdza

Obsah

169. schôdza

Program

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 7. júla 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 168. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara.    Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová (rodinné dôvody) a minister pôdohospodárstva Peter Baco (PN)

   Zmeny v programe:

   Z dnešného programu rokovania vlády sa vzhľadom na neprítomnosť predkladateľky vypustili materiály:

   Návrh postupu vlády SR v súvislosti s účasťou pozorovateľov OBSE na parlamentných voľbách v Slovenskej republike;

   Informácia o aktivitách spojených so zabezpečením kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000 až 2001.

   Dodatočne sa zaradil návrh Organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky po štátnej línii v roku 1998, ktorý predložil minister vnútra.

*‚*‚*

   Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o realizácii programu PHARE v Slovenskej republike v roku 1997.
   Správa hodnotí programy, ktoré sa realizovali z prostriedkov vyčlenených pre Slovenskú republiku v rámci národného programu PHARE, programu dvojstrannej cezhraničnej spolupráce s Rakúskou (CBC/Interreg II), trojstrannej cezhraničnej spolupráce a viac- národných i horizontálnych programov.

   Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti krajských a okresných úradov za rok 1997 a o ich dobudovaní. Konštatovala, že činnosť týchto orgánov miestnej štátnej správy je na dobrej odbornej úrovni. Problémy sú v materiálno-technickom dobudovaní úradov a tiež v získavaní kvalifikovaných odborníkov na zabezpečovanie výkonu štátnej správy. Na ďalšie prehlbovanie a skvalitňovanie výkonu štátnej správy vláda uložila konkrétne úlohy príslušným ministrom a prednostom krajských úradov.

   Výhľadový harmonogram priebehu a ukončenia prác na usporiadaní pozemkového vlastníctva podľa krajov a súhrnne za Slovenskú republiku s návrhom kapacitného a finančného zabezpečenia prác v zmysle Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike vláda po prerokovaní schválila v 2. alternatíve.
   Výhľadový harmonogram sa využije pri zaraďovaní katastrálnych území, na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, do harmonogramov, ktoré každoročne schvaľuje vláda SR.
   Súčasťou materiálu je finančné zabezpečenie prác na usporiadaní pozemkového vlastníctva v SR, ktoré sú v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, krajských úradov a v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR.

   Návrh finančného zabezpečenia odborov školstva krajských úradov predkladateľka dodatočne stiahla z dnešného programu rokovania vlády SR.

   Návrh finančného zabezpečenia rozvoja Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave a Návrh na finančné zabezpečenie rozvoja Fakulty financií, Právnickej a Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty herectva Akadémie umení Banská Bystrica vláda vrátila na prepracovanie.
   Vláda po prerokovaní súhlasila s Návrhom na finančné zabezpečenie zmeny sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene zo Zvolena do Banskej Štiavnice.

   Vláda prerokovala návrh a schválila Program rozvoja automobilového priemyslu v Slovenskej republike.
   Účelom programu je výrazná podpora rozvoja priemyselnej produkcie v Slovenskej republike realizáciou rozvoja automobilovej výroby. Program definuje určenú orientáciu v jednotlivých častiach, vrátane systémovej podpory osobitne z hľadiska získavania zahraničných investorov.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s realizáciou strategických zámerov a postupov rozvoja automobilového priemyslu v Martine. Uvedený projekt sa stáva praktickým výsledkom viacročnej aktivity a teoretickej prípravy: oživiť automobilový priemysel na Slovensku.

   Správu o plnení zámerov koncepcie štátnej bytovej politiky vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Konštatovala, že od roku 1996 sa začala oživovať bytová výstavba.
   Za obdobie viac ako dvoch rokov od schválenia Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2000 sa vykonali viaceré systémové kroky a prijali úpravy, ktoré sa pozitívne prejavujú najmä v oživení bytovej výstavby. K nim možno zaradiť najmä:

  • rozbehnutie úverovej podpory rozvoja bývania zo strany stavebných sporiteľní v súvislosti s ukončením prvého šesťročného cyklu sporenia,
  • prijatie zákona NR SR č. 124/1996 Z.z., ktorým sa zriadil Štátny fond rozvoja bývania, kodifikujúci základné princípy podpory štátu na rozvoj bývania,
  • prijatie zákona NR SR č. 153/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v oblasti čiastočných úprav problematiky výpovedných dôvodov z nájmu bytu a poskytovania bytových náhrad,
  • postupné zvyšovanie finančných zdrojov štátu na rozvoj bývania, ktoré pozitívne ovplyvňuje rozvoj novej výstavby bytov,
  • zabezpečenie dostupnosti štatistických údajov o začatých, dokončených a rozostavaných bytoch, ktoré umožňujú monitorovať aktuálny stav a hodnotiť činnosť prijatých opatrení.
   Na základe uvedeného je možné konštatovať, že základné smerovanie aktivít v oblasti bývania, ktoré sa prijali v koncepcii, sa od jej princípov odvíja.

   Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh Organizačno- technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky po štátnej línii, ktoré predseda Národnej rady SR vyhlásil na 25. a 26. septembra 1998.
   Organizačno-technickú prípravu volieb bude zabezpečovať Ministerstvo vnútra SR spolu s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy SR. Volebné orgány sa budú pri plnení svojej činnosti opierať o technickú základňu okresných úradov a obcí.
   Spracovanie výsledkov volieb bude zabezpečovať Štatistický úrad Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody o pristúpení Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode. Podpísanie uvedenej dohody by sa malo uskutočniť na stretnutí ministrov 17. júla 1998 v Bulharskej republike. Dohoda sa bude po podpísaní predbežne vykonávať od 1.1.1999.

   Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda schválila Návrh na vymenovanie Ing. Alexandry Valachovej do funkcie stálej predstaviteľky Slovenskej republiky vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) s prepožičanou diplomatickou hodnosťou veľvyslanecký radca.

   Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na druhú časť štvrtého zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh programu starostlivosti o Pieninský národný park do roku 2008.
   Vláda sa oboznámila s hodnotením súčasného stavu prírody a účinnosťou ochrany prírody Pieninského národného parku, navrhnutými strategickými cieľmi a zásadami starostlivosti o prírodu a krajinu národného parku, navrhnutou priestorovou diferenciáciou územia a opatreniami na zabezpečenie Programu starostlivosti o PIENAP do roku 2008.
   Vláda konštatovala, že na zachovanie jedinečných hodnôt prírody Pieninského národného parku je potrebná aktívnejšia starostlivosť o toto územie zo strany štátu, ako aj ostatných subjektov, obcí a občanov.

   Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 1998 vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh štatútu a organizačného poriadku Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky.

   Vláda po prerokovaní súhlasila s vydaním rozhodnutia o následnej privatizácii akcií obchodnej spoločnosti ŽELBA, a.s. so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

   Vláda vzala na vedomie správu a súhlasila so zabezpečením financovania "Rozvojového programu podpory bytovej výstavby na rok 1998".
   Správa vytvára podmienky na plynulú realizáciu stavieb zaradených do programu, ktorý je navrhnutý s celkovou výškou finančného príspevku 1500 mil. Sk z prostriedkov Fondu národného majetku SR a Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a vytvára podmienky na podporu výstavby cca 4640 bytov, ako aj potrebnej technickej vybavenosti so zámerom čiastočne zabezpečiť i rozostavanosť na ďalšie roky.

   Hodnotiacu správu o realizácii Rozvojového programu priorít verejných prác za rok 1997 a zabezpečenosti Rozvojového programu priorít verejných prác v roku 1998 vláda vzala na vedomie.

   Vláda zobrala na vedomie Správu o činnosti agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva od marca 1997.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s prevzatím štátnej záruky za bankový úver na financovanie projektu "Rekonštrukcia výrobných divízií a útvaru riadenia akosti" v š.p. IMUNA Šarišské Michaľany.

   Informáciu o hospodárskej situácii v štátnom podniku IMUNA Šarišské Michaľany vláda vzala na vedomie v znení zmien v uznesení.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu o finančnej situácii verejných fondov.

   Informáciu o výsledkoch výskumu sledovanosti médií a volebných preferencií obyvateľstva vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie potrieb a rozvoja Úradu ochrany ústavných činiteľov SR pri obmene cestných motorových vozidiel používaných na prepravu a sprievod určených ústavných činiteľov SR a zahraničných predstaviteľov.
   V materiáli sú stanovené záväzné kritériá a spôsob obmeny motorových vozidiel Úradu ochrany ústavných činiteľov SR, ktoré sa používajú na prepravu a sprievod určených ústavných činiteľov a zahraničných delegácií, čím sa prispeje k zvýšeniu profesionálnej úrovne poskytovania ochrany nielen určeným ústavným činiteľom SR, ale najmä zahraničným predstaviteľom pri ich návštevách Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala návrh a schválila štátnu záruku za bankový úver pre DMD holding, a.s. Trenčín.

   Vláda vzala na vedomie Informáciu o finančnom a organizačnom zabezpečení Cyrilo-metodských dní slovenského písomníctva a kultúry v roku 1998.

   Informáciu o stave vybavovania jednotlivých druhov agend na súdoch Slovenskej republiky vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh koncepcie postupného zdokonaľovania kontrolného systému štátnej správy v Slovenskej republike.

   Správu o zhodnotení IV. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite a čerpaní finančných prostriedkov uvoľnených z rezervy vlády SR vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o postupe prác zabezpečenia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
   Vládny návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, ktorého prijatie je základnou podmienkou prípravy a uskutočnenia tohto štatistického zisťovania, je v súčasnom období prerokovávaný vo výboroch Národnej rady SR.

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky vláda vzala na vedomie.

   KONIEC KOMUNIKÉ.
   Bratislava 7. júla 1998
   TIO Úradu vlády SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie: 7. 7. 1998, 17:12 hod.