Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

171. schôdza

Obsah

mimoriadna schôdza

Program

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. septembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 172. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: minister vnútra G. Krajči (PN), ministerka školstva E. Slavkovská (PN).

Z dnešného programu rokovania vlády sa vypustili materiály:

   Návrh koncepcie prípravy a ďalšieho vzdelávania zamestnancov sociálnej sféry

   Správa o činnosti a návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR

   Informácia o priebehu zabezpečenia Svetovej zimnej univerziády 1999 Poprad - Tatry

Dodatočne sa zaradili nasledujúce materiály:

   Správa o príprave Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii od júla 1997 do augusta 1998
   Predkladá: podpredseda vlády SR J. Kalman

   Návrh implementačných pravidiel pre štátnu pomoc
   Predkladá: minister financií

   Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh delegácie Slovenskej republiky na summit predstaviteľov krajín CEFTA 11. a 12. septembra 1998 v Prahe
   Predkladajú: minister hospodárstva
               ministerka zahraničných vecí

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky a o vývoji zahraničného obchodu za január až júl 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu

* * *

   Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marty Aibekovej, ktorý predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Národnú správu Slovenskej republiky spracovanú v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti.
   Dohovor o jadrovej bezpečnosti (Convention on Nuclear Safety) je prvý medzinárodno-právny záväzný dokument v oblasti jadrovej bezpečnosti. Vypracoval sa s cieľom vytvoriť zásady organizačných, technických a legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti na celom svete.
   Ďalšou základnou charakteristikou je kontrolný mechanizmus plnenia Dohovoru zakladajúci sa na tzv. posudzovacích zasadaniach, na ktorých sa posúdia národné správy zmluvných strán. V národnej správe Slovenská republika predkladá opatrenia, ktoré prijala na realizáciu každého zo záväzkov obsiahnutých v dohovore. Národná správa sa posúdi zmluvnými stranami v apríli 1999.

   Správu o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za I. štvrťrok 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Za I. štvrťrok 1998 sa celkovo realizovala štátna podpora malého a stredného podnikania vo výške poskytnutých úverov 104,7 mil. Sk, v rámci zahraničných úverových liniek vo výške poskytnutých úverov 1,606 mld. Sk, poskytnuté záruky na úvery vo výške 123,455 mil. Sk, v poskytnutí nenávratných príspevkov na úhradu časti úrokov vo výške 16,9 mil. Sk a v objeme kapitálového vstupu do spoločnosti vo výške 1 mil. Sk.
   Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila a spolu s vybranými komerčnými bankami realizuje program Malá pôžičková schéma a predovšetkým Podporný úverový program, ktorý s limitom úverov do 5 mil. Sk, s dobou splácania úveru do 5 rokov a výhodnou úrokovou sadzbou je zaujímavý pre podnikateľov a napomáha ich rozvoju. Medzi podnikateľmi je oň naďalej veľký záujem a skúsenosti s jeho realizáciou sú pozitívne. Na kapitálovom zabezpečení tohto programu sa v minulosti rovnakým dielom podieľali štátny rozpočet, program PHARE Európskej únie a zúčastnené komerčné banky. Realizujú sa aj ďalšie podporné a záručné finančné programy. Veľký záujem je o úvery zo zahraničnej úverovej linky EXIM Bank of Japan, ktoré sa svojimi úrokovými podmienkami radia medzi nástroje podpory podnikania. Exportno-importná banka SR, ktorá sa ako štátny peňažný ústav zameriava na rozvoj, podporu a poisťovanie vývozných a dovozných aktivít, poskytla formou refinančných úverov podporu projektov malých a stredných podnikov.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 1997.
   Podpora malého a stredného podnikania, vykonávaná v rámci štátnej strednodobej politiky, je zameraná hlavne na realizáciu priorít vyplývajúcich z Národného programu pre prijatie acquis communautaire v oblasti malého a stredného podnikania. Cieľom navrhovaných opatrení je ďalší rozvoj malého a stredného podnikania v podmienkach pozitívneho makroekonomického vývoja tak, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť a urýchlila ich internacionalizácia a prienik na nové trhy.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. polrok 1998. V tejto súvislosti konštatovala, že rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky za uvedené obdobie skončilo schodkom vo výške 3‚868,5 mil. Sk, príjmy štátneho rozpočtu dosiahli hodnotu 86 355,8 mil. Sk a výdavky 90 224,3 mil. Sk.

   Návrh aktualizovaného Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 1999-2001 vláda po prerokovaní schválila.
   Z aktualizovaného rozvojového programu vyplýva, že vo vývoji rozostavanosti sa zaznamenal pozitívny trend, očakáva sa jej výraznejšie zníženie.
   Materiál sa bude každoročne aktualizovať. Stavby zaradené do aktualizovaného Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 1999 - 2001 sa zahrnú do menovitého zoznamu stavieb, ktoré budú tvoriť súčasť štátneho rozpočtu SR na rok 1999.

   Návrh zoznamu budov pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike a stav plnenia uznesení vlády SR k umiestneniu štátnych orgánov vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh koncepcie rozvoja vidieka v Slovenskej republike.
   Koncepcia rozvoja vidieka vychádza zo súčasného územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky. Formuluje strategické a špecifické ciele rozvoja vidieka, princípy a návrhy strategických zámerov vidieckej politiky. Korešponduje s cieľmi a princípmi Európskej charty pre vidiecky rozvoj a s politickými opatreniami a nariadeniami, ktoré sa uplatňujú v EÚ.
   Koncepcia rozvoja vidieka v SR nadväzuje na všetky koncepcie a strategické materiály v SR a predstavuje východisko pre ratifikáciu Európskej charty pre vidiecke oblasti zo strany Slovenskej republiky.

   Návrh na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenská republika - Rakúska republika - Maďarská republika vláda po prerokovaní schválila.
   Ide o dofinancovanie projektov priemyselného parku Jarovce - Kittsee, cyklistických trás spájajúcich SR, RR, MR a ČR a financovanie projektu regionálneho postgraduálneho vzdelávania v environmentálnom inžinierstve a bioinžinierstve.
   Objem pridelených finančných prostriedkov predstavuje sumu 6660 tis. Sk, ktorá bude čerpaná z 50 miliónov Sk, schválených na rok 1998 pre trilaterálnu spoluprácu.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s vytvorením celoštátneho informačného systému vedecko-výskumného potenciálu a so systémom akreditácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja.

   Štatút Koordinačného výboru pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím Slovenskej republiky a návrh rokovacieho poriadku Koordinačného výboru pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania vlády SR.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách.
   Uzavretie dohody si vyžiadal záujem leteckých spoločností vykonávať leteckú dopravu medzi Slovenskom a Tuniskom vzhľadom na stále rastúci záujem slovenskej verejnosti o lety do tuniských letovísk.
   Tak, ako všetky predchádzajúce dohody o leteckej doprave, aj táto vychádza z mnohostranného Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým sú obe zmluvné strany viazané a zodpovedá aj vnútroštátnym právnym predpisom.

   Návrh štatútu a vnútornej organizačnej štruktúry Úradu jadrového dozoru SR vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na účasť delegácie SR na 42. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 21.9. - 25.9.1998.
   Konferencia prerokuje otázky súvisiace s činnosťou MAAE v uplynulom období, schváli program technickej spolupráce a rozpočet na roky 1999 - 2000, zvolí nových členov Rady guvernérov a prijme nových členov MAAE. Posúdi otázky súvisiace s rozvojom medzinárodnej spolupráce pri mierovom využívaní jadrovej energie, pri zvyšovaní jadrovej bezpečnosti, radiačnej ochrany, manipulácii s rádioaktívnymi odpadmi, použitím izotopov vo vodnom hospodárstve a pod.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh implementačných pravidiel pre štátnu pomoc. V súlade s článkom 64 Európskej dohody o pridružení, minister financií SR predloží schválený návrh Komisii Európskej únie.

   Vláda SR prerokovala návrh a súhlasí s vykonaním vojenského výcviku pilotov Armády Maďarskej republiky na leteckom pilotnom trenažéri pre lietadlá Mig-29 na území Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s konkrétnymi východiskami a opatreniami na riešenie situácie v zdravotníctve.

   Návrh delegácie Slovenskej republiky na summit predstaviteľov krajín CEFTA, ktorý sa uskutoční 11. a 12. septembra 1998 v Prahe vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a súhlasí s rozšírením Programu podpory rozvoja bývania na rok 1998.

   Správu o príprave Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii od júla 1997 do augusta 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky a o vývoji zahraničného obchodu za január až júl 1998.

   Informáciu o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v 1. polroku 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o stave financovania právnických a fyzických osôb (neštátnych subjektov), poskytujúcich sociálne služby v zmysle zákona č. 135/1992 Zb.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 3. septembra 1998, 16:00 hod.
   TIO Úradu vlády SR