Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

mimoriadna schôdza

Obsah

Program

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 29. septembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 173. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara. Na zasadnutí sú prítomní všetci členovia vlády SR.

Dodatočne zaradené materiály:

   Návrh aktualizácie slovenského znenia Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie SR a ČR a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov zo 7. apríla 1993
   Návrh rozhodnutia Asociačnej rady o predĺžení päťročnej lehoty o ďalších päť rokov, počas ktorých každá štátna pomoc poskytovaná Slovenskou republikou bude posudzovaná s ohľadom na skutočnosť, že Slovenská republika sa bude považovať za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 92(3)(a) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo.
   Predkladá: minister financií

   Návrh na úhradu škôd následkom dlhodobého podmáčania poľnohospodárskej pôdy v roku 1998
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Informácia o vývoji platobnej bilancie SR za 1. polrok 1998
   Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

   Skrytá ekonomika v neformálnom sektore vo svetle verejnej mienky
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Návrh na voľbu JUDr. Jozefa Liščáka do funkcie sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý vláda schválila.

   Návrh na odvolanie Ing. Jána Foltína, CSc. z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR vláda schválila.

Z dnešného rokovania vlády sa vypustili materiály:

   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 3/1998 Z.z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie,

   Návrh na úpravu záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky,

   Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a návrh na vymenovanie jej členov.

* * *

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zmenou členov slovenskej časti medzivládnej Komisie pre vysporiadanie delenia majetku po bývalej ČSFR.

   Návrh na rozšírenie akreditácií mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.
   Rozšírenie akreditácií sa týka Mgr. Rudlfa Zelenaya, veľvyslanca Slovenskej republiky v Talianskej a Maltskej republike, pre Republiku San Marino so sídlom v Ríme,
   PhDr. Miroslava Mojžitu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Juhoslovanskej zväzovej republike a Albánskej republike, pre Macedónsku republiku so sídlom v Belehrade,
   doc. Ing. Stanislava I. Šimončiča, CSc., veľvyslanca Slovenskej republiky v Španielskom kráľovstve, pre Andorrské kniežatstvo so sídlom v Madride.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh štatútu Licenčnej komisie na udeľovanie licencií pri obchodovaní s vojenským materiálom.
   Licenčná komisia ako odborný a poradný orgán sa vyjadruje k rozhodnutiam o udeľovaní a zamietaní licencií, k rozhodnutiam o rušení a odoberaní licencií, pri svojom vyjadrovaní prihliada predovšetkým na zahraničnopolitické, bezpečnostné a hospodárske záujmy Slovenskej republiky a na povinnosť plniť jej medzinárodné záväzky.

   Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie a ministra pôdohospodárstva poverila zdôvodniť ju v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky.
   V zelenej správe sa analyzujú a hodnotia hospodárske výsledky, výsledky v transformačnom a konsolidačnom procese a celkový súčasný stav poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku v kontexte s vývojom a stavom základných makroekonomických ukazovateľov hospodárstva SR i v medzinárodnom porovnávaní. Súčasne sa predstavuje a dokumentuje organizačno-právna a podnikateľská štruktúra, stav základných výrobných činiteľov i rozsah medzinárodnej hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce, vrátane výsledkov v príprave na začlenenie Agropotravinárskeho komplexu SR do Európskej únie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998, ktorú v orgánoch Národnej rady SR zdôvodní minister pôdohospodárstva.
   Správa sa zaoberá lesným hospodárstvom SR ako celkom, analyzuje stav a navrhuje riešenia v lesoch obhospodarovaných štátnymi organizáciami v pôsobnosti MP SR a ostatných ústredných orgánov, ako aj v neštátnom sektore lesov. Pozornosť sa v nej venuje najmä zachovaniu a zveľaďovaniu lesov, ochrane krajiny v sťažených ekologických a ekonomických podmienkach, ako aj problémom transformácie lesného hospodárstva. Z analýzy vyplynulo, že nie všetky zámery sa darí realizovať v plnom rozsahu. Pretrvávajúce problémy v obchode s drevom nepriaznivo ovplyvňujú ekonomickú pozíciu odvetvia a vyžaduje sa systémové riešenie. V správe sa navrhujú zodpovedajúce riešenia, vrátane aktualizácie stratégie a koncepcie rozvoja lesníctva v SR v súlade so stratégiou krajín EÚ.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o vodnom hospodárstve v SR 1998, ktorá analyzuje a hodnotí postavenie vodného hospodárstva v národnom hospodárstve SR a stav vodného hospodárstva v roku 1997.
   Ťažisko správy je v hodnotení realizácie cieľov koncepcie a zásad vodohospodárskej politiky, a to pri zásobovaní vodou, odkanalizovaní a čistení odpadových vôd, využitia úžitkov vodných tokov. Správa sa zaoberá aj minuloročnou povodňou a jej následkami a navrhuje opatrenia, ktoré by mali predchádzať živelným pohromám.
   Realizácia cieľov vodohospodárskej koncepcie sa zabezpečuje ekonomickými nástrojmi, medzi ktorými sa hlavný dôraz kladie na ceny a ich reguláciu.
   Samostatné kapitoly správy hodnotia verejno-prospešné činnosti, investičný rozvoj a transformáciu vo vodnom hospodárstve. Koncepčné zámery na rok 1999 smerujú do legislatívnych a ekonomických opatrení.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uvoľnením finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR na odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády č. 225/1998 z 24. marca 1998 podľa návrhu Ministerstva pôdohospodárstva SR na základe žiadosti poškodenej predloženej Slovenskou poisťovňou, a.s.

   Vláda súhlasí so začatím riešenia nových projektov vedy a techniky v pôdohospodárstve SR v rokoch 1999 až 2001 financovaných z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR.

   Určenie regionálnych dráh Železníc SR podľa § 70 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vláda po prerokovaní odložila z dnešného rokovania.

   Vláda prerokovala a schválila Návrhy štatútov kúpeľných miest Dudince, Korytnica, Kunerád, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, Piešťany, Sklené Teplice, Smrdáky, Štós a Vysoké Tatry.

   Vláda súhlasí s dofinancovaním ukončenia stavby školy pre Slovákov v Josipovci v Chorvátskej republike.

   Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií vláda po prerokovaní schválila.
   Uvedená dohoda umožní vytvoriť vhodné podmienky na vzájomné, široké a slobodné šírenie informácií s cieľom prehĺbenia poznatkov o živote oboch národov prostredníctvom výmeny informácií medzi tlačovými agentúrami, rozhlasovými a televíznymi stanicami a periodickou tlačou. Umožní efektívne využívať priaznivé podmienky na územiach, ktoré sú obývané občanmi ukrajinskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike a slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine, na činnosť prostriedkov verejných informácií v jazyku národnostnej menšiny.

   Vláda súhlasí s Návrhom na odvolanie a vymenovanie nových členov Slovenskej štatistickej rady.

   Vláda SR prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím finančnej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Fondom pre zahraničnú spoluprácu (OECF) Japonsko o pôžičke na výstavbu diaľničného úseku D2 Bratislava Lamačská cesta - Staré grunty.
   Diaľničný úsek D2 Bratislava Lamačská cesta - Staré grunty je posledným úsekom na homogenizácii celého diaľničného ťahu D2. Leží na paneurópskom dopravnom koridore č. IV a súvisí s koridorom č. V A (D61), ktorý sa naň v Bratislave napája. Je súčasťou siete Transeurópskej magistrály. Výška finančného úveru je 11 094,0 mil. Yen, čo predstavuje cca 75 % nákladov stavby. Splatnosť úveru je 18 rokov pri úrokovej sadzbe 2,2 %.

   Správu o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky v kontrolovanom období január - marec 1998, vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda súhlasí s Návrhom aktualizácie slovenského znenia Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie SR a ČR a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov zo 7. apríla 1993.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s rozhodnutím Asociačnej rady o predĺžení päťročnej lehoty o ďalších päť rokov, počas ktorých každá štátna pomoc poskytovaná Slovenskou republikou bude posudzovaná s ohľadom na skutočnosť, že Slovenská republika sa bude považovať za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 92(3)(a) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo.

   S Návrhom na úhradu škôd následkom dlhodobého podmáčania poľnohospodárskej pôdy v roku 1998 vláda po prerokovaní súhlasila.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s prevzatím štátnej záruky za bankový úver na financovanie výstavby diaľnic v roku 1998.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Návrh riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava.

   Návrh na doplnenie Slovenského výboru pre prípravu Medzinárodného roka starších ľudí vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s vymenovaním Miroslava Michalca do funkcie vedúceho Úradu Ministerstva obrany SR.

   Informáciu o výsledkoch rozpočtového hospodárenia kapitol krajských úradov za I. polrok 1998 vláda zobrala na vedomie.

   Vláda vzala na vedomie Informáciu o finančnej situácii verejných fondov za I. polrok 1998.

   Informáciu o priebehu zabezpečenia Svetovej zimnej univerziády 1999 Poprad - Tatry vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o doterajších výsledkoch rokovaní so Svetovou bankou o projekte riadenia sociálnych dávok, ktorý dodatočne predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda ho poverila ďalej rokovať so Svetovou bankou o podmienkach poskytnutia pôžičky na zabezpečenie financovania Projektu riadenia sociálnych dávok tak, aby podmienky pôžičky boli prijateľné pre všetky subjekty pôžičkového vzťahu.

   Informáciu o vývoji platobnej bilancie SR za 1. polrok 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. polroku 1998 a aktualizovaná prognóza vývoja na rok 1998.

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie informáciu "Skrytá ekonomika v neformálnom sektore vo svetle verejnej mienky".

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 29. septembra 1998
   TIO Úradu vlády SR