Komunálna reforma


Uznesením vlády SR číslo 232/2011 zo 6. apríla 2011 v bode D.6 vláda SR uložila vedúcemu Úradu vlády SR predložiť na rokovanie vlády SR návrh Komunálnej reformy, do konca roka 2011