13.10.2011

Hydrológov navštívil splnomocnenec vlády SR

V stredu 5. októbra splnomocnenec Martin Kováč rokoval v Ústave hydrológie SAV.

Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martin Kováč prišiel v sprievode Vladimíra Klobučníka z Úradu vlády SR a Michala Kravčíka, výkonného manažéra programu revitalizácie krajiny. Za Ústav hydrológie SAV sa na stretnutí zúčastnili Vlasta Štekauerová – riaditeľka ústavu, Yvetta Velísková, Pavla Pekárová, Viliam Novák a Pavol Miklánek.

V rámci úvodného slova Martin Kováč vyjadril potešenie zo stretnutia a vysvetlil, prečo a ako vznikla agenda splnomocnenca. Zároveň predniesol stručnú informáciu o Programe revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR , ktorý má za úlohu riešiť nielen dopady povodní, ale aj období sucha na vodný režim krajiny. Cieľom je riešiť problémy týkajúce sa hospodárenia s vodou v krajine zlepšením jej stavu - revitalizáciou - a zainteresovaním všetkých rezortov, ktoré sú zodpovedné za správu ktorejkoľvek časti krajiny. Na záver vyslovil zámer zadefinovať možnosti budúcej spolupráce s vedeckou komunitou ústavu.

Následne sa na stretnutí medzi jeho účastníkmi rozpútala bohatá polarizovaná diskusia. V jej závere sa účastníci zhodli na tom, že:

  • je potrebné zlepšiť stav krajiny radou systémových opatrení
  • pojem revitalizácie sa nemôže stotožňovať a byť ekvivalentom (len) protipovodňovej ochrany,
  • je potrebná spolupráca s vedeckou komunitou (a to ako pri plánovaní opatrení - táto časť je v súčasnosti už dosť obmedzená - tak aj pri vyhodnocovaní a kvantifikácii ich dopadov).

V závere stretnutia splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Ing. Martin Kováč pozval pracovníkov na ďalšiu diskusiu pri niektorom už zhotovenom a sprevádzkovanom revitalizačnom opatrení priamo v teréne.

Text: ÚH SAV

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4094