22.02.2012

Od 1. januára 2012 je aktuálna novela zákona o službách zamestnanosti

Dňa 30. novembra 2011 bol Národnou radou Slovenskej republiky v rámci novelizácie zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa ... a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novelizovaný aj § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

  1. V § 50j odsek 4 znie:
„(4) Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. Príspevok sa poskytuje za kalendárne mesiace, počas ktorých sa na vytvorenom pracovnom mieste vykonáva dohodnutý druh prác podľa odseku 8 písm. c). Zamestnávateľovi, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, ktorý vytvorí pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 8, je vyššia ako 25 %, sa príspevok poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov.“.
 
  1. Za § 72r sa vkladá § 72s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2011.“.
 
K bodu 1
 
Na rozdiel od súčasného právneho stavu sa normatívnym spôsobom určuje obdobie poskytovania príspevku najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov iba pre zamestnávateľa, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, ak vytvára pracovné miesta v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 25 %, a to s cieľom zapojenia čo najväčšieho počtu uchádzačov o zamestnanie z oblastí najviac postihnutých nezamestnanosťou do predmetného opatrenia. Na účely tohto príspevku sa priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítava z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú zverejní ústredie za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda.
 
K bodu 2
 
Nadväzne na navrhované zmeny v § 50j sa navrhuje prechodným ustanovením § 72s zabezpečiť, aby sa pri poskytovaní príspevku podľa § 50j, na ktorý bola uzatvorená dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie a táto bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, postupovalo podľa právneho stavu účinného do 31. decembra 2011.