Dunajská stratégia


Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Ide o región, ktorý spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi.
 
Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu.
 
Hoci väčšina krajín dunajského regiónu je členmi Európskej únie a aj vypracovanie samotnej dunajskej stratégie iniciovala Európska rada a koordinuje ho Európska komisia, zapojenie nečlenských štátov regiónu so aktivít a úloh spojených s prípravou a implementáciou dunajskej stratégie prinesie nesporné rozvojové impulzy pre tieto štáty ale aj pre štáty Európskej únie.
 
Slovenská republika sa stotožňuje s hlavnými piliermi, tak ako ich navrhla Európska komisia a ktorými sú:
1.      Doprava a konektivita (prístup k Dunaju a pod.)
2.      Voda (životné prostredie, biodiverzita, núdzová odozva, napr. v prípade povodní)
3.      Sociálno-ekonomický rozvoj (hospodárska a kultúrna spolupráca a pod.)
 
Hlavnou úlohou národného koordinátora, ako aj všetkých relevantných členov vlády a zainteresovaných je konzistentné a jednotné presadzovanie cieľov národnej pozície SR v rámci procesu tvorby, schvaľovania a implementácie dunajskej stratégie.
 
Národná pozícia SR k Stratégii EÚ pre dunajský región
 
National Position on the EU Strategy for the Danube Region
 
Národné pozície členských aj nečlenských krajín EÚ k Stratégii EÚ pre dunajský región