Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 2007-2013


Cieľ:

podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií.

Kompetencie:

Na politickej úrovni za koordináciu implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť zodpovedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu celkovo vo vzťahu k informačnej spoločnosti plní prostredníctvom Komisie pre vedomostnú spoločnosť z funkcie jej predsedu. Koordinátorom horizontálnej priority Informačná spoločnosť na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky

Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je „Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013“, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie.