Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 2007-2013


Cieľ:

zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.

Kompetencie:

Na politickej úrovni koordinačnú úlohu pri implementácii HP TUR plní podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu celkovo vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju plní prostredníctvom Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj z funkcie jej predsedu. Koordinátorom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, Úrad vlády SR. V oblasti energetickej efektívnosti koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je „Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013“, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie.