Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

14.08.2017

 V pondelok dňa 14. augusta 2017 o 9,00 h sa bude konať v hoteli Bôrik rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predseduministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richteras nasledovným programom:
 
Program:  
 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: ÚV SR - stiahnutý z rokovania                                 
   
 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MDV SR            
   
 3. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016
  Predkladá: MPRV SR                                                                      
   
 4. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2016
  Predkladá: MPRV SR                                  
   
 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPRV SR                                  
   
 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPRV SR                                  
   
 7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MS SR                                        
   
 8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MZ SR                                        
   
 9. Návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MZ SR    
   
 10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MŽP SR                                     
   
 11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR   - stiahnutý z rokovania                                 
   
 12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MŽP SR                                     
   
   
 13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                
   
 14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        
   
 15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        
   
 16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        
   
 17. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        
   
 18. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        
   
 19. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MF SR                                        
   
 20. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MF SR                                        
   
 21. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR
   
 22. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MF SR
   
 23. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPSVR SR
   
 24. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
  Predkladá: MPSVR SR                                                                                                                   
   
 25. Návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2018
  Predkladá: MPSVR SR
   
 26. Rôzne
  • Informácia k zmene kompetencií dozornej rady Sociálnej poisťovne a v súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
   Požiadavka RÚZ z HSR SR dňa 26.6.2017
    
Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.
22584