Register výročných správ a verejných odpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií

Rezort Výročné správy
MF SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MH SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MPRV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MDVRR SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MVRR SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MO SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MZVaEZ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MS SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MK SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MZ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MPSVR SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MŠ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MŽP SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ŠÚ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
PÚ SR Nemá žiadne podriadené organizácie
ÚGKK SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚJD SR Výročná správa
ÚNMS SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
SŠHR SR Nemá žiadne podriadené organizácie
ÚPV SR Nemá žiadne podriadené organizácie
ÚVO Nemá žiadne podriadené organizácie
NBÚ Nemá žiadne podriadené organizácie
Súdny dvor ES Výročná správa
507