Ponuka práce

Dňom 1. novembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 Obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na základe zákona sa môže uskutočniť:

  1. výberovým konaním – ak sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca
  2. výberom
    a)   z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu,
    b)   zo štátnych zamestnancov

Ak sa uchádzač hlási naraz na viac voľných štátnozamestnaneckých miest, je povinný poslať osobitne žiadosť s požadovanými dokladmi na každý výber /výberové konanie s označením čísla výberu / výberového konania.


Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výber / výberové konanie na nasledovné voľné štátnozamestnanecké miesta:

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Neboli nájdené žiadne záznamy.
PONUKA DLHODOBEJ BRIGÁDY NA TLAČOVOM A INFORMAČNOM ODBORE